Регламент роботи

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови районної
державної адміністрації
Від „16” листопада 2007р. №365РЕГЛАМЕНТ ЗАРІЧНЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 


Загальні положення


1. Цей Регламент регулює організаційні та процедурні питання діяльності Зарічненської районної державної адміністрації (далі – райдержадміністрація).

2.  Розгляд у райдержадміністрації питань, що належать до її компетенції, зокрема щодо делегованих районною радою повноважень, провадиться головою, першим заступником голови, заступниками голови, заступником голови – керівником апарату райдержадміністрації (далі – заступники голови), апаратом райдержадміністрації, управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, а також консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, службами і комісіями, утвореними головою райдержадміністрації.

3.  Робота райдержадміністрації, її апарату та структурних підрозділів є відкритою і гласною, за винятком розгляду питань, які становлять державну таємницю або належать до конфіденційної інформації, що є власністю держави.

Райдержадміністрація інформує громадськість про свою діяльність, залучає громадян до проведення перевірок, підготовки і розгляду питань, що належать до її компетенції.
Висвітлення діяльності місцевої держадміністрації здійснюється в порядку, передбаченому законодавством.

4. Розподіл обов’язків між посадовими особами райдержадміністрації проводить голова райдержадміністрації не пізніше одного місяця з дня призначення його на посаду з визначенням:
Ø повноважень і функцій посадової особи;
Ø управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації (далі – структурні підрозділи райдержадміністрації), діяльність яких контролюватиметься відповідною посадовою особою;
Ø підприємств, установ та організацій, щодо яких посадова особа забезпечує реалізацію відповідно до законодавства державної політики;
Ø порядку заміщення голови райдержадміністрації, його першого заступника та заступників у разі їх відсутності.

5.    Положення про структурні підрозділи райдержадміністрації розробляються керівниками таких підрозділів, погоджуються із заступниками голови (відповідно до розподілу обов’язків), а також з керівником юридичного відділу чи сектору (далі – юридична служба) апарату райдержадміністрації і затверджуються розпорядженням голови райдержадміністрації.


   Планування роботи райдержадміністрації


6.
 Робота райдержадміністрації проводиться за перспективними (річними), поточними (квартальними), а у разі потреби оперативними (місячними) планами, які затверджуються розпорядженням її голови.
7. Планування роботи райдержадміністрації здійснюється з метою створення умов для послідовної та узгодженої діяльності її структурних підрозділів та апарату.
8. Формування планів роботи райдержадміністрації здійснюється відділом організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації за пропозиціями структурних підрозділів райдержадміністрації, погодженими із заступниками голови (відповідно до розподілу обов’язків).
Пропозиції до планів роботи райдержадміністрації подаються до відділу організаційно-кадрової роботи до 15 числа місяця, який передує кварталу або місяцю, на який затверджується план (додаток 7).
Планування роботи райдержадміністрації з підготовки проектів регуляторних актів здійснюється управлінням економіки райдержадміністрації з урахуванням статті 7 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.
9.  Плани роботи райдержадміністрації передбачають заходи, спрямовані на виконання Конституції України Законів України, актів Президента України та Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня (далі – акти законодавства), доручень Прем’єр-міністра України, державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, здійснення інших визначених законами, а також делегованих районною радою повноважень та забезпечення реалізації державної політики.До планів роботи райдержадміністрації включаються:
Ø актуальні питання, пов’язані із здійсненням заходів із соціально-економічного розвитку району або окремих його адміністративно-територіальних одиниць, функціонуванням галузей господарського комплексу та розв’язанням проблем у соціальній сфері, поліпшенням діяльності місцевих органів виконавчої влади, їх взаємодією з органами місцевого самоврядування, які потребують розгляду на засіданні колегії, нараді у голови райдержадміністрації і його заступників та вжиття додаткових заходів;
Ø перелік актів законодавства, розпоряджень голови райдержадміністрації, хід виконання яких розглядатиметься в порядку контролю;
Ø основні організаційно-масові заходи, проведення яких забезпечується райдержадміністрацією або за її участю.

Плани повинні містити питання:
Ø підбиття підсумків діяльності райдержадміністрації відповідно за рік, квартал, місяць з визначенням основних напрямів подальшої роботи;
Ø діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації.
Ø Підготовка до розгляду діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації, як правило, передбачає проведення комплексної або цільової перевірки стану справ.
У планах роботи райдержадміністрації визначаються конкретні структурні підрозділи або посадові особи, відповідальні за здійснення запланованих заходів, а також строки їх здійснення.

10.  Додаткові (позапланові) питання включаються до затвердженого плану роботи райдержадміністрації за рішенням голови райдержадміністрації.
Питання виключається з плану роботи райдержадміністрації за рішенням голови райдержадміністрації на підставі доповідної записки заступника голови (відповідно до розподілу обов’язків), керівника апарату райдержадміністрації.

11.  Робота структурних підрозділів та апарату райдержадміністрації проводиться за квартальними і місячними планами, що затверджуються заступниками голови (відповідно до розподілу обов’язків), керівником апарату райдержадміністрації.
Порядок планування роботи структурних підрозділів апарату райдержадміністрації встановлює керівник апарату райдержадміністрації.
Формування планів роботи структурних підрозділів та апарату райдержадміністрації здійснюється з урахуванням положень пункту 9 цього Регламенту.

12.  Додаткові (позапланові) питання включаються до плану роботи структурного підрозділу та апарату райдержадміністрації і виключаються з нього за рішенням заступника голови (відповідно до розподілу обов’язків), керівника апарату райдержадміністрації.

13. Контроль за виконанням планів роботи райдержадміністрації, структурних підрозділів та апарату райдержадміністрації здійснюється заступниками голови (відповідно до розподілу обов’язків), керівником апарату райдержадміністрації.

14.  Підготовка звітності райдержадміністрації, передбаченої статтями 30 і 33 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, проводиться її апаратом на основі звітів структурних підрозділів райдержадміністрації, у тому числі структурних підрозділів її апарату, затверджених заступником голови (відповідно до розподілу обов’язків), керівником апарату райдержадміністрації.
Зміст звітності за місяць, квартал і рік визначається питаннями, що вирішуються райдержадміністрацією та її структурними підрозділами.
Звіт про результати діяльності райдержадміністрації розміщується на її офіційній веб-сторінці (www.zarrda.gov.ua) та у місцевих засобах масової інформації.


Організація роботи апарату райдержадміністрації


15.  Апарат райдержадміністрації відповідно до покладених на нього завдань:
Ø опрацьовує документи, що надходять до райдержадміністрації, готує до них аналітичні, довідкові та інші матеріали, а також проекти доручень голови і заступників голови райдержадміністрації;
Ø здійснює опрацювання проектів розпоряджень; розробляє за дорученням голови райдержадміністрації проекти розпоряджень з організаційних та кадрових питань;
Ø перевіряє за дорученням голови райдержадміністрації виконання актів законодавства, доручень Прем’єр-міністра України, розпоряджень голови райдержадміністрації територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (з питань здійснення повноважень райдержадміністрації), структурними підрозділами райдержадміністрації, а також;вивчає та узагальнює досвід роботи зазначених органів і надає практичну допомогу в розв’язанні складних проблем, розробляє пропозиції щодо удосконалення їх діяльності; здійснює контроль за своєчасним поданням доповідей, інформаційних та інших матеріалів з питань виконання актів законодавства, розпоряджень голови райдержадміністрації;
Ø за дорученням голови райдержадміністрації проводить аналіз роботи органів місцевого самоврядування у межах повноважень і в порядку, визначених законодавством, надає методичну та іншу практичну допомогу з удосконалення організації їх роботи, готує пропозиції щодо поглиблення взаємодії райдержадміністрації з органами місцевого самоврядування для спільного вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій;
Ø здійснює правове забезпечення діяльності місцевої держадміністрації, надає методичну та іншу практичну допомогу, спрямовану на правильне застосування, неухильне додержання актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами райдержадміністрації;
Ø готує аналітичні, інформаційні та інші матеріали з організаційних і кадрових питань, що розглядаються головою райдержадміністрації;
Ø проводить разом із структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади аналіз соціально-економічного і суспільно-політичного становища на території району, розробляє та вносить голові райдержадміністрації пропозиції щодо його поліпшення;
Ø здійснює матеріально-технічне і господарсько-побутове забезпечення діяльності райдержадміністрації; забезпечує дотримання режиму роботи в адміністративному будинку райдержадміністрації; забезпечує організацію приймання-передачі інформації засобами електронного зв’язку відповідно до вимог законодавства, належний протипожежний стан у приміщенні райдержадміністрації та дотримання правил охорони праці;
Ø провадить діяльність, пов’язану з державною таємницею, організовує та здійснює заходи щодо забезпечення режиму секретності в райдержадміністрації відповідно до вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці;
Ø забезпечує висвітлення діяльності райдержадміністрації;
Ø виконує відповідно до цього Регламенту інші функції.
16.  Апарат райдержадміністрації у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє із структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, а також з виконавчими органами районної ради.
17.  Організація роботи апарату райдержадміністрації здійснюється відповідно до цього Регламенту та положення про її апарат, що затверджується головою райдержадміністрації.

Кадрова робота


18.
 Кадрова робота у райдержадміністрації спрямовується на комплексне вирішення питання щодо комплектування місцевих органів виконавчої влади висококваліфікованими і компетентними працівниками.
19. Організація кадрової роботи у райдержадміністрації здійснюється за затвердженим головою райдержадміністрації річним планом, який передбачає здійснення заходів з добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, а також роботи з кадровим резервом.
20. Організацію кадрової роботи в апараті райдержадміністрації здійснює відділ організаційно-кадрової роботи, у структурних підрозділах райдержадміністрації, виконання кадрової роботи покладається за рішенням їх керівників на одного з працівників.
Кадрова робота в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації проводиться відкрито і спрямовується на всебічне вивчення та врахування можливостей працівників, найбільш повне застосування їх здібностей, розвиток ініціативності, створення атмосфери заінтересованості у професійному зростанні.21. Прийняття на державну службу до райдержадміністрації здійснюється в установленому законодавством порядку. Керівник апарату райдержадміністрації, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації організовують вивчення ділових і моральних якостей осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців.
Прийняття працівників на роботу до райдержадміністрації на посади, що не віднесені до категорій посад державних службовців, та звільнення їх з роботи здійснюється відповідно до законодавства.22.  На посади, передбачені номенклатурою посад працівників, що повинні мати допуск до роботи з таємними документами, можуть бути призначені лише особи, яким в установленому порядку оформлено допуск до державної таємниці.

23.   У райдержадміністрації, її структурних підрозділах створюється у порядку, передбаченому Положенням про формування кадрового резерву для державної служби, що затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2001 р. N 199, резерв кадрів, який підлягає щорічному перегляду та затвердженню.
З особами, зарахованими до кадрового резерву, проводиться робота, спрямована на підвищення їх кваліфікації, необхідної для роботи на відповідних посадах.

24. З метою здійснення регулярного контролю за проходженням державної служби та професійними досягненнями державних службовців у райдержадміністрації проводяться в установленому законодавством порядку атестація та щорічна оцінка виконання державними службовцями покладених на них завдань і обов’язків.

25.  Райдержадміністрація розглядає і вносить в установленому порядку пропозиції щодо нагородження державними нагородами, нагородами Кабінету Міністрів України та заохочує працівників апарату і структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління.

26.  На кожного прийнятого на роботу до райдержадміністрації працівника оформляється особова справа.

27.  Відповідальність за проведення кадрової роботи покладається на голову, керівника апарату райдержадміністрації та керівників структурних підрозділів.


Організація роботи з документами

28. Організація роботи з документами у райдержадміністрації здійснюється в порядку, передбаченому інструкцією з діловодства, що розробляється відповідно до Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1997 р. N 1153
Інструкція з діловодства райдержадміністрації затверджується її головою.
Організація роботи з документами, що містять інформацію з обмеженим доступом, здійснюється в установленому законодавством порядку.
29. Відповідальність за організацію виконання документів несуть голова, заступники голови (відповідно до розподілу обов’язків), керівник апарату райдержадміністрації та керівники її структурних підрозділів.

29.1. Основні функції діловодства в районній державній адміністрації виконує загальний відділ, який здійснює безпосередньо діловодне обслуговування, організаційно-методичну роботу, пов’язану з документами, і відповідає за організацію і правильне ведення діловодства.29.2. Вся кореспонденція, що надходить до адміністрації, проходить попередній розгляд працівником загального відділу апарату райдержадміністрації в день одержання документів, визначаються документи для передачі голові адміністрації, першому заступнику та заступникам голови, а також безпосередньо у структурні підрозділи райдержадміністрації.

29.3. Після попереднього розгляду документи реєструються і о 16-й годині в той же день під розписку за реєстром вручення кореспонденції їх отримують в загальному відділі перший заступник та заступники голови райдержадміністрації, інші працівники структурних підрозділів райдержадміністрації.

29.3.1. У разі відсутності голови райдержадміністрації кореспонденцію, яка йому адресується, отримує заступник голови адміністрації, який виконує обов’язки голови райдержадміністрації.

29.4. Закони України, укази і розпорядження Президента України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, розпорядження голови облдержадміністрації, інші документи органів вищого рівня розглядаються головою адміністрації до 10 години ранку наступного дня. Інші документи розглядаються головою адміністрації, заступниками голови в термін не більше двох днів.

29.5. Документи з резолюціями голови райдержадміністрації, заступників голови адміністрації в триденний термін з моменту їх надходження загальним відділом апарату райдержадміністрації доводяться до виконавців і виконуються в терміни, зазначені в документі або резолюції. Документи органів вищого рівня без встановлених термінів виконуються протягом 10 днів з дня їх надходження або місячний термін, якщо це потребуватиме великого обсягу роботи.

29.6. Якщо в резолюції чи дорученні керівництва райдержадміністрації зазначено декілька виконавців, то загальним відділом надсилається документ посадовій особі, вказаній в резолюції першою. Ця посадова особа ознайомлює з дорученням всіх виконавців, узгоджує порядок його виконання, одержує від виконавців пропозиції та інформації, узагальнює їх і через загальний відділ інформує керівництво райдержадміністрації про виконання доручення.
При необхідності доведення змісту документа з резолюцією керівництва райдержадміністрації до всіх виконавців , зазначених в резолюції, даний документ розмножується і передається для розсилки в загальний відділ апарату райдержадміністрації.

29.7. Відповідальність за своєчасне і правильне виконання документів несуть особи, зазначені в резолюціях голови райдержадміністрації, заступників голови адміністрації, а також безпосередні виконавці. У випадках, коли вказано декілька виконавців, відповідальною за виконання є особа, зазначена в резолюції першою. Контроль за строками інформування райдержадміністрації виконавцями згідно з резолюціями заступників голови райдержадміністрації ведуть відповідальні працівники апарату райдержадміністрації, на яких покладено обов’язки організаційно-технічного контролю.
Інформації органам вищого рівня на виконання їх документів передаються в загальний відділ для відправки за три дні до терміну, визначеного документом або резолюцією керівництва райдержадміністрації. Якщо в документі передбачено інформування щомісячно чи щоквартально, то інформації подаються до 15 числа наступного за звітним періодом місяця.

29.8.  У випадку, якщо документ не може бути виконаний у встановлений термін, то не пізніше, як за 2-3 дні до його закінчення виконавець мотивує затримку і просить керівників дозволу продовжити термін виконання.

29.9.  Всі виконанні документи повертаються в загальний відділ апарату райдержадміністрації.

29.10. Відправка розпоряджень голови райдержадміністрації і іншої вихідної кореспонденції здійснюється лише через загальний відділ апарату адміністрації. Кореспонденція здається в загальний відділ з 9.00 до 15.00 години.
Листи, доручення головам виконавчих комітетів сільських та селищної рад підписується, як правило, головою та заступниками голови райдержадміністрації і надсилаються через загальний відділ апарату райдержадміністрації.
На всіх документах (листах, інформаціях, доповідних записках тощо), які виходять з райдержадміністрації, повинні проставлятися прізвище, ініціали та номер телефону виконавця.

29.11. Телеграми передаються в загальний відділ для відправки в будь-який час протягом робочого дня.
Факсограми та телефонограми виконавчим комітетам сільських та селищної рад передаються працівниками структурного підрозділу райдержадміністрації, який їх готував.

29.12. Загальний відділ апарату райдержадміністрації систематично аналізує роботу з документами і не пізніше 10 числа кожного місяця інформує про це керівника апарату райдержадміністрації.

29.13. Виконання документів, що надходять у сектор, що забезпечує режимно-секретну роботу з грифом таємності, контролюється працівником сектору під безпосереднім керівництвом голови районної державної адміністрації, а в разі його відсутності – керівника апарату райдержадміністрації з дотриманням режиму секретності.

29.14. Всі документи, що підлягають друкуванню, оформляються з врахуванням вимог Інструкції з діловодства у апараті районної державної адміністрації і приймаються начальником загального відділу.
Документи повинні бути ретельно відредаговані, написані розбірливо, аркуші пронумеровані і завізовані керівником структурного підрозділу райдержадміністрації з визначенням кількості примірників для друкування.

29.15. Подані матеріали реєструються в журналі і виконуються за двома категоріями терміновості: термінові і звичайні. Роботи, що мають візу заступників голови адміністрації, а також завідуючого відділу організаційно-кадрової роботи чи завідуючого загальним відділом “терміново”, друкуються в першу чергу. Інші документи (рукописи) друкуються в порядку їх надходження в дводенний термін, а у випадках необхідності порядок їх друкування може змінити начальник загального відділу апарату райдержадміністрації.

29.16. Необхідність виготовлення копій і розмноження документів визначають керівники структурних підрозділів апарату, окремих документів – начальник загального відділу апарату райдержадміністрації. Дозвіл на розмноження документів згідно з заявками керівників структурних підрозділів апарату надає начальник загального відділу.

29.17. Службові документи, які підлягають розмноженню, готуються відповідно до вимог Інструкції з діловодства.
Оригінал повинен бути віддрукований на білому папері, чітким шрифтом. Виконавець зобов’язаний провести уважну перевірку і відкоригувати текст, вилучити з нього відомості, які не підлягають опублікуванню.

29.18.Облік матеріалів, що підлягають друку та розмноженню (копіюванню) та кількість розмножених (скопійованих) примірників ведеться загальним відділом в окремих журналах


 Контроль за виконанням документів

30. Контроль за виконанням здійснюється стосовно зареєстрованих документів, в яких встановлено завдання або які містять питання, що потребують вирішення.
Обов’язковому контролю підлягає виконання завдань, визначених актами законодавства, дорученнями Прем’єр-міністра України, розпорядженнями голів обласної та районної держадміністрації, розгляд звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад.
Голова райдержадміністрації здійснює контроль за виконанням органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами і організаціями, незалежно від їх підпорядкованості і форм власності, іншими юридичними особами Конституції України, законів України, указів і розпоряджень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови обласної державної адміністрації та власних розпоряджень.
Відповідальність за своєчасність і повноту виконання документів несуть перший заступник, заступники голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків), керівник апарату, начальники управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації.

30.1. З метою оперативного контролю за фактичним виконанням документів в райдержадміністрації не рідше одного разу у квартал першим заступником та заступниками голови райдержадміністрації проводяться “дні контролю”, на яких заслуховується хід виконання окремих документів. До участі в їх проведенні запрошуються особи, відповідальні за виконання даних документів.

30.2. Організаційно-технічний контроль за виконанням документів органів виконавчої влади вищого рівня, а саме – звернень громадян, комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад, листів, доповідних записок тощо покладається на загальний відділ апарату райдержадміністрації.

30.3. Організаційно-технічний контроль за виконанням завдань, визначених актами законодавства, дорученнями Прем’єр-міністра України, розпорядженнями голів обласної та районної держадміністрації покладається на відділ контролю апарату райдержадміністрації.
Відділ контролю апарату райдержадміністрації координує роботу по контролю за виконанням документів, слідкує за своєчасним надходженням від виконавців матеріалів по виконанню документів, аналізує інформації про хід виконання документів і з пропозиціями подає їх на розгляд голові райдержадміністрації, у разі відсутності – заступнику, який виконує його обов’язки. За дорученням керівництва райдержадміністрації організовує проведення перевірок фактичного виконання документів на місцях, інформує про необхідність вжиття оперативних заходів для покращення становища, спільно з заступниками голови райдержадміністрації визначається з документами, які необхідно розглянути на “дні контролю”.

30.4. Акти і доручення органів вищого рівня виконуються у терміни, встановлені ними. Якщо терміни не визначено, виконання здійснюється упродовж 30 календарних днів з моменту підписання акту чи доручення, або в терміни, визначені відділом контролю апарату райдержадміністрації.

31. Для здійснення контролю за виконанням актів законодавства, доручень Прем’єр-міністра України, розпоряджень голів обласної та районної держадміністрації розробляється у разі потреби план контролю, в якому визначаються проміжні контрольні строки виконання завдань; структурні підрозділи райдержадміністрації, що відповідають за організацію виконання окремих завдань; структурний підрозділ, який забезпечує координацію роботи з організації і контролю за виконанням у цілому. План контролю затверджує заступник голови (відповідно до розподілу обов’язків).

32. Контроль за виконанням актів законодавства, доручень Прем’єр-міністра України, розпоряджень голів обласної та районної держадміністрації, розглядом звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад здійснюється шляхом:
Ø аналізу і узагальнення у визначені строки письмової інформації про стан виконання документів у цілому або окремих встановлених ними завдань, що надходить від виконавців;
Ø систематичного аналізу статистичних та інших даних, що характеризують стан виконання документів;
Ø проведення періодичної комплексної або цільової перевірки організації і стану виконання завдань безпосередньо на місцях;

Ø розгляду питань діяльності (заслуховування звіту) виконавців на засіданнях колегії, нарадах у голови райдержадміністрації або його заступників.
33. Аналітичні та інформаційні матеріали щодо стану виконання документів у цілому або окремих передбачених ними завдань у разі встановлення проміжних контрольних строків подаються голові райдержадміністрації або його заступникові (відповідно до розподілу обов’язків) не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку, визначеного актом законодавства, дорученням Прем’єр-міністра України, розпорядженням голів обласної та районної держадміністрації або планом контролю.
За результатами розгляду матеріалів, що містять відомості про можливий зрив своєчасного чи у повному обсязі виконання документа у цілому або передбаченого ним окремого завдання, голова райдержадміністрації або його заступник (відповідно до розподілу обов’язків) дає доручення виконавцям вжити додаткових заходів для усунення причини.

34. Інформацію (звіт) про стан виконання документів, що подається відповідно Кабінету Міністрів України, іншим органам виконавчої влади вищого рівня, підписує голова райдержадміністрації.
Зняття з контролю виконання документа проводиться на підставі письмового звіту керівника відповідного органу або іншого документа, що підтверджує його виконання, за письмовою згодою голови райдержадміністрації або його заступника (відповідно до розподілу обов’язків).
Порядок організації та здійснення контролю за виконанням актів законодавства, доручень Прем’єр-міністра України, розпоряджень і доручень голів обласної та районної держадміністрації затверджується окремим розпорядженням голови райдержадміністрації.

 

Організація розгляду звернень громадян та проведення особистого прийому громадян


35. Райдержадміністрація організовує в установленому порядку розгляд звернень громадян – пропозицій (зауважень), заяв (клопотань), скарг. Організація розгляду звернень громадян, у тому числі ведення діловодства та проведення особистого прийому громадян, покладається на загальний відділ апарату райдержадміністрації.
     Діловодство за зверненнями громадян ведеться відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. N 348

36. Порушені у зверненнях громадян питання розглядаються головою райдержадміністрації або його заступником (відповідно до розподілу обов’язків), керівником апарату, керівником відповідного структурного підрозділу райдержадміністрації. Відповіді на звернення громадян готують структурні підрозділи райдержадміністрації або її апарату.
Розгляд пропозицій, заяв, скарг громадян, що надходять до райдержадміністрації, здійснюється щоденно головою райдержадміністрації, першим заступником, заступниками голови райдержадміністрації, начальником і спеціалістами загального відділу.
Загальний відділ апарату райдержадміністрації надсилає письмові звернення громадян керівникам управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації відповідно до їх компетенції для розгляду і вжиття відповідних заходів.
Прийом і реєстрацію та контроль за строками проходження листів в райдержадміністрацію здійснюють загальний відділ райдержадміністрації, управління, відділи та інші структурні підрозділи райдержадміністрації, які отримали їх для розгляду.
Загальний відділ райдержадміністрації здійснює комплексне вивчення письмових звернень громадян, що надійшли до райдержадміністрації, розгляд їх причин, готує пропозиції щодо усунення порушень і недоліків, інформує про результати аналізу керівництво райдержадміністрації щомісячно

37. Особистий прийом громадян проводить голова місцевої держадміністрації, його заступники, керівник апарату, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації згідно з графіком, який затверджується головою райдержадміністрації та оприлюднюється через засоби масової інформації.
Графік особистого прийому громадян повинен містити інформацію про місце проведення, дні і години прийому.
Виїзні прийоми громадян посадовими особами райдержадміністрації проводяться відповідно до графіка, затвердженого головою райдержадміністрації.
Загальний відділ апарату райдержадміністрації аналізує щоквартальну роботу з розгляду таких звернень, узагальнює пропозиції, що містяться в них, розробляє рекомендації, спрямовані на усунення причин виникнення обґрунтованих скарг і зауважень громадян, контролює вирішення порушених у них питань.
Загальний відділ апарату райдержадміністрації забезпечує проведення систематичних перевірок щодо дотримання структурними підрозділами райдержадміністрації, а також територіальними органи центральних органів виконавчої влади та органами місцевого самоврядування законодавства про звернення громадян.


Організація правового забезпечення діяльності райдержадміністрації

38. Правове забезпечення діяльності місцевої держадміністрації, а також надання методичної та іншої практичної допомоги з правових питань здійснює юридичний сектор апарату райдержадміністрації.
Юридичний сектор з питань правового забезпечення діяльності райдержадміністрації підпорядковується її голові, а з питань організації роботи апарату райдержадміністрації –керівнику апарату райдержадміністрації.

39. У своїй діяльності юридичний сектор керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, та розпорядженнями голів обласної та районної держадміністрацій.

40. Основними завданнями юридичного сектору є:
Ø правове забезпечення діяльності райдержадміністрації;
Ø організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування і неухильне додержання вимог актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами райдержадміністрації;
Ø підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів з питань застосування законодавства.

41. Юридичний сектор відповідно до покладених на нього завдань:
Ø забезпечує відповідність законодавству проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, рішень колегії, а також інших актів райдержадміністрації;
Ø проводить правову експертизу проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, готує висновки правової експертизи у разі їх невідповідності актам законодавства та/або подає пропозиції щодо приведення таких проектів у відповідність з вимогами законодавства;
Ø визначає, які розпорядження голови райдержадміністрації є нормативно-правовими актами і підлягають державній реєстрації в органах юстиції;
Ø надає методичну допомогу працівникам апарату райдержадміністрації та керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації щодо правильного застосування норм законодавства під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків;
Ø представляє інтереси відповідної райдержадміністрації у судах та інших державних органах під час розгляду правових питань або спорів;
Ø виконує інші функції з правового забезпечення діяльності райдержадміністрації відповідно до цього Регламенту та положення про юридичний сектор, що затверджується головою райдержадміністрації.

42. Керівник юридичного сектору:
Ø здійснює керівництво роботою юридичного сектору, несе персональну відповідальність за виконання покладених на сектор завдань;
Ø бере участь у нарадах і засіданнях, що проводяться у райдержадміністрації;
Ø організовує роботу працівників юридичного сектору, дає відповідні доручення щодо виконання покладених на відділ завдань, вносить пропозиції стосовно заохочення працівників відділу та притягнення їх до відповідальності згідно із законодавством;
Ø виконує інші передбачені законодавством функції.


Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби і комісії райдержадміністрації

43. Для сприяння здійсненню повноважень райдержадміністрації її голова утворює консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи (ради, колегії, робочі групи тощо), служби та комісії. Завдання, функції та персональний склад таких органів визначає голова райдержадміністрації.
Рішення зазначених органів оформляються протоколами.

44. Для узгодженого розгляду питань, що належать до компетенції райдержадміністрації, обговорення найважливіших напрямів її діяльності може утворюватися колегія райдержадміністрації (далі – колегія) у складі голови райдержадміністрації (голова колегії), його заступників, керівника апарату та керівників структурних підрозділів райдержадміністрації.
Колегія утворюється на строк повноважень голови райдержадміністрації.

45. До складу колегії можуть входити за згодою керівники територіальних органів центральних органів виконавчої влади та посадові особи органів місцевого самоврядування.
До складу колегії райдержадміністрації можуть бути включені за пропозицією громадських організацій, підприємств, установ та організацій їх представники.

46. Засідання колегії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини загальної кількості її членів.
Засідання колегії проводяться відповідно до плану роботи райдержадміністрації, позачергові – у міру потреби.

46.1. Засідання колегії відповідно до плану проводяться головою райдержадміністрації, а в разі його відсутності – першим заступником голови райдержадміністрації за необхідністю .
На засідання колегії можуть запрошуватися керівники управлінь та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, територіальних підрозділів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, голови виконавчих комітетів сільських та селищної рад, керівники підприємств всіх форм власності, установ, організацій, представники засобів масової інформації.

46.2. Дата проведення колегії, тематика і порядок розгляду питань, а також відповідальність за її підготовку затверджується головою колегії. Пропозиції з цих питань подаються керівнику апарату районної державної адміністрації членами колегії і керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації.

46.3. Підготовка питань на засідання забезпечується відповідно до розподілу повноважень або доручень заступниками голови районної державної адміністрації, керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, а також спеціально створюваними комісіями згідно з планом підготовки питань на засідання колегії.
Матеріали питань, що вносяться на обговорення колегії, включають :
– довідку з обговорюваного питання, підписану посадовою особою, яка її готувала;
– проект розпорядження голови адміністрації;
– список осіб, які запрошуються на колегію;
– відомості про те, хто буде доповідати на засіданні.
Повністю підготовлені до розгляду матеріали згідно з планом роботи і порядком денним подаються для розмноження у загальний відділ після відповідного погодження з керівництвом не пізніше ніж за 5 днів до засідання.
Розмножені матеріали подаються загальним відділом голові та заступникам голови адміністрації, іншим членам колегії не пізніше як за три робочі дні до засідання.

46.4. За результатами розгляду питань колегія приймає протокольне рішення з рекомендаціями і пропозиціями голові районної державної адміністрації, на основі яких може прийматися розпорядження або видаватися доручення.

47. Рішення колегії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.
В окремих випадках за рішенням головуючого може бути застосована процедура таємного голосування.
Рішення колегії оформляється протоколом, який підписується головою колегії і є підставою для видання ним відповідного розпорядження.

47.1. Рекомендації колегії та проект розпорядження доопрацьовується посадовими особами, які відповідали за підготовку, разом з працівниками , яким на засіданні було доручено це зробити, погоджуються з заступниками голови райдержадміністрації, візуються ними і передаються для підпису голові на другий день або в строк, встановлений для доопрацювання.
Протокол засідання колегії подається на підпис голові районної державної адміністрації не пізніше 10 днів після засідання. Про питання, розглянуті на колегії повідомляється в засобах масової інформації.

47.2. Контроль за виконанням протокольних рішень забезпечується особами, визначеними в ньому, а також загальним відділом апарату районної державної адміністрації.

48. Відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації здійснює організаційне забезпечення засідань колегії. Стенографування технічний запис)та оформлення протоколів засідання колегії забезпечує загальний відділ апарату райдержадміністрації.

49. У своїй роботі колегія райдержадміністрації керується Загальним положенням про колегію центрального органу виконавчої влади і місцевої держадміністрації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 р. N 1569, цим Регламентом та положенням про колегію райдержадміністрації затвердженим окремим розпорядженням голови райдержадміністрації.


Порядок підготовки проведення нарад, засідань комісій, інших заходів, семінарів в райдержадміністрації.

50. Голова, заступники голови, керівник апарату, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації проводять наради з метою оперативного розгляду та вирішення питань, що належать до їх компетенції.
Наради, семінари, засідання комісій, інші заходи проводяться згідно з планом роботи або за необхідністю, тривалістю не більше трьох годин. Дата, час, порядок, тривалість і склад їх учасників визначаються завчасно.
Організація проведення нарад у голови райдержадміністрації та його заступників покладається на апарат або відповідні структурні підрозділи райдержадміністрації.

50.1. Наради, семінари, засідання комісій, інші заходи плануються і проводяться в середу за участю селищного і сільських голів , керівників відділів, управлінь, інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, керівників підприємств, організацій та установ.
При необхідності за дорученням голови адміністрації наради можуть проводитися і в інші дні.

50.2. Перелік запрошених визначається за погодженням з головою адміністрації, першим заступником, відповідними заступниками голови адміністрації. Організація та виклик на наради, семінари, замовлення залу засідань, підготовка необхідних матеріалів здійснюється завчасно, але не пізніше як за один-два дні до їх проведення, і покладається на відділ організаційної і кадрової роботи апарату адміністрації, відповідні структурні підрозділи (в залежності від тематики) чи інших працівників апарату, яким це доручено керівництвом.

50.3. Відділом організаційної та кадрової роботи та іншими відповідальними працівниками апарату адміністрації завчасно готується план проведення нарад, інших масових заходів, необхідні матеріали, ведеться і оформляється протокол. Протокол оформляється в триденний термін і підписується головуючим. У протоколі зазначаються прізвища та ініціали посадових осіб, які брали участь у нараді, питання, що розглядалися, і прийняті за результатами розгляду рішення.
Протоколювання нарад при голові райдержадміністрації проводиться працівниками відділу контролю апарату райдержадміністрації

51. Порядок денний, аналітичні довідки про стан справ та обґрунтування причини внесення питання на розгляд надсилаються учасникам наради завчасно, а з додаткових (позапланових) питань – подаються у день проведення наради.

52. За матеріалами нарад і результатами розгляду окремих питань при необхідності готуються відповідні розпорядження.
Контроль за виконанням рішень, прийнятих на нарадах у голови райдержадміністрації та його заступників, здійснюється апаратом, а у відповідних випадках – структурним підрозділом райдержадміністрації, які регулярно подають керівнику адміністрації, який проводив нараду, аналітичні та інформаційні довідки про стан виконання рішень, прийнятих на нараді.

53. Офіційне повідомлення засобам масової інформації про порядок денний і підсумки розгляду питань на нарадах має право надавати відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації внутрішньої політики апарату райдержадміністрації за погодженням з керівником апарату або уповноважена головою адміністрації посадова особа.
Дозвіл на присутність представників засобів масової інформації та на проведення кіно-, відео-, фотозйомок і звукозапису у приміщенні, де відбувається нарада, надається керівником апарату райдержадміністрації.

54. З метою забезпечення якісної підготовки і координації проведення в районі нарад, семінарів, конференцій та інших заходів, участі в них керівництва райдержадміністрації, питання їх проведення погоджується керівниками управлінь та інших структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади з головою та заступниками голови райдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.


Порядок внесення та розгляду проектів розпоряджень голови райдержадміністрації

55. Голова райдержадміністрації на виконання актів законодавства, доручень Прем’єр-міністра України, за власною ініціативою видає одноособово в межах повноважень райдержадміністрації розпорядження.
У разі відсутності голови райдержадміністрації за його дорученням розпорядження підписує перший заступник або заступник, який виконує обов’язки голови райдержадміністрації.

56. Проекти розпоряджень голови райдержадміністрації (далі – проекти розпоряджень) готують структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату, а також територіальні органи центральних органів виконавчої влади (далі – інші органи).

57. У разі коли розроблення проекту розпорядження доручено кільком структурним підрозділам райдержадміністрації чи її апарату або іншому органу, головним розробником є виконавець, зазначений першим.

58. Проекти розпоряджень підлягають обов’язковому погодженню із заінтересованими структурними підрозділами райдержадміністрації, а у разі потреби з іншими органами.
Головний розробник самостійно визначає заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату та інші органи виходячи із змісту основних положень проекту розпорядження.
Головний розробник організовує, спрямовує і координує роботу заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації, її апарату та інших органів з розроблення проекту розпорядження, вживає вичерпних заходів для врегулювання розбіжностей у їх позиціях щодо проекту (проводить консультації, узгоджувальні наради, робочі зустрічі тощо), отримує від них інформаційно-аналітичні та інші необхідні матеріали.
Заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату та інші органи за зверненням головного розробника у визначений ним строк беруть участь в опрацюванні та погодженні проекту розпорядження.
Проекти погоджуються шляхом їх візування керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, інших органів, заступниками голови та керівником апарату райдержадміністрації. При цьому зазначається посада, ініціали і прізвище особи, яка візує проект розпорядження, а також дата візування.
Проекти розпоряджень райдержадміністрації, які розробляються на виконання актів законодавства та доручень Прем’єр-міністра України, погоджуються не пізніше ніж у дводенний строк після їх подання головним розробником.
Якщо заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату та інші органи не висловили своєї позиції щодо проекту розпорядження у визначений головним розробником строк, такий проект вважається погодженим без зауважень.
За результатами погодження проекту розпорядження головним розробником готується довідка про погодження (додаток 1), у якій зазначаються заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату, інші органи, що:
Ø погодили проект розпорядження без зауважень;
Ø висловили зауваження та пропозиції, враховані головним розробником;
Ø висловили зауваження та пропозиції, не враховані головним розробником;
Ø не висловили своєї позиції щодо проекту розпорядження.
Довідка про погодження може не готуватись у разі, коли проект розпорядження стосується кадрових, організаційних (внутрішніх) питань діяльності райдержадміністрації.
Копії документів погодження проекту розпорядження зберігаються в архівних справах головного розробника.

59. Неврегульовані розбіжності у позиціях заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації, її апарату та інших органів, щодо проекту розпорядження оформляються головним розробником у вигляді протоколу узгодження позицій (додаток 2), який підписує керівник структурного підрозділу райдержадміністрації, її апарату, іншого органу, що є головним розробником.

60. Головний розробник готує пояснювальну записку до проекту розпорядження (додаток 3), що повинна містити необхідні розрахунки, обґрунтування і прогнози соціально-економічних та інших результатів реалізації виданого розпорядження.
До пояснювальної записки у разі потреби можуть додаватися інформаційно-довідкові матеріали (таблиці, графіки тощо).
Загальний обсяг пояснювальної записки не повинен перевищувати чотирьох аркушів.
Пояснювальна записка не подається до проектів розпоряджень з кадрових питань, питань внесення змін до складу комісії, робочої групи або з інших організаційних питань.
Подання пояснювальної записки до проектів розпоряджень нормативного характеру, в тому числі регуляторних актів, є обов’язковим.

61. У разі коли проект розпорядження, що готується, тягне за собою зміни або доповнення до інших розпоряджень, такі зміни або доповнення включаються в текст проекту або подаються у вигляді проекту окремого розпорядження одночасно з основним проектом. До таких проектів розпоряджень додається порівняльна таблиця (додаток 4), у якій зазначаються положення (норми) розпорядження, що є чинними, а також пропозиції стосовно викладення їх у новій редакції.

62. У разі проведення публічного обговорення проекту розпорядження головний розробник вносить його разом з довідкою, в якій зазначаються особи, що були залучені до такого обговорення, його результати, а також рішення щодо врахування пропозицій чи обґрунтування їх відхилення в цілому або частково.

63. Проект розпорядження із соціально-економічних питань, як правило, має вступну частину (преамбулу), в якій наводяться результати аналізу стану справ і причини виникнення недоліків у розв’язанні відповідних проблем, визначається мета видання розпорядження.
Нормативні положення та завдання суб’єктам відносин, передбачені у проекті розпорядження, повинні бути конкретними і реальними, спрямованими на досягнення у найкоротший строк визначеної мети та містити у разі потреби перелік виконавців і строки виконання завдань.
У проекті розпорядження можуть передбачатися у разі потреби проміжні контрольні строки інформування райдержадміністрації про хід виконання встановлених завдань.
Проекти розпоряджень з питань соціально-економічного розвитку відповідної території у разі потреби попередньо обговорюються на засіданнях колегії райдержадміністрації.

64. У разі розроблення проекту розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, головний розробник проводить аналіз його регуляторного впливу відповідно до вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” за Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 р. N 308.
Головний розробник разом з проектом розпорядження, який має ознаки регуляторного акта подає:
копію рішення територіального органу Держкомпідприємництва про його погодження або копію рішення апеляційної регуляторної комісії про задоволення скарги головного розробника щодо відмови зазначеного органу в погодженні проекту акта разом з аналізом його регуляторного впливу;
копію повідомлення про оприлюднення проекту.

65. Підготовлений проект розпорядження підписується керівником органу, що є головним розробником, та вноситься голові райдержадміністрації разом з документами, передбаченими пунктами 58-64 цього Регламенту.
За дорученням голови райдержадміністрації або його заступника (відповідно до розподілу обов’язків), керівника апарату райдержадміністрації опрацювання внесеного проекту розпорядження проводиться в її апараті та у разі потреби здійснюється редагування його тексту.
Строк опрацювання проекту розпорядження в апараті місцевої держадміністрації не повинен перевищувати 15 робочих днів. У разі потреби зазначений строк може бути продовжено на обґрунтоване прохання посадової особи апарату райдержадміністрації.

66. Проекти розпоряджень підлягають обов’язковій правовій експертизі у юридичному секторі.
У разі коли проект розпорядження подано апарату місцевої держадміністрації з порушенням визначених у цьому розділі вимог, юридичний відділ доповідає про це керівнику апарату райдержадміністрації, який у дводенний строк супровідним листом за своїм підписом (додаток 5) повертає головному розробникові проект розпорядження та матеріали до нього.
Юридичний сектор опрацьовує поданий проект розпорядження, зокрема проводить його правову експертизу, вносить поправки, пов’язані з приведенням проекту розпорядження у відповідність з вимогами нормопроектувальної техніки, а також у разі потреби редагує проект розпорядження.
Юридичний сектор під час проведення правової експертизи:
перевіряє проект розпорядження на відповідність Конституції та законам України, іншим актам законодавства;
оцінює ефективність обраного правового шляху врегулювання проблеми;
перевіряє проект розпорядження на відповідність вимогам, встановленим цим Регламентом, а також повноту погодження із заінтересованими органами.
У разі виявлення невідповідності проекту розпорядження чи його окремих положень актам законодавства юридичний відділ готує зауваження до такого проекту та повертає його на доопрацювання головному розробникові з відповідними пропозиціями. У разі коли недоліки проекту розпорядження не можуть бути усунені шляхом доопрацювання, юридичний сектор готує висновок (додаток 6).
Проект розпорядження, у тексті якого містяться посилання на нормативно-правові акти, подається для проведення правової експертизи разом з текстами зазначених актів.

67. Якщо під час опрацювання проекту розпорядження виявлено необхідність внесення до нього істотних змін, проект повертається для доопрацювання та повторного погодження.

68. Проект розпорядження візується працівниками апарату райдержадміністрації, які здійснювали його опрацювання (в обов’язковому порядку керівником юридичного сектору, начальником відділу контролю, начальником загального відділу, спеціалістом, який готував документ, керівником апарату, першим заступником голови або заступником голови райдержадміністрації, що відповідає за його підготовку, а також у разі потреби іншими заступниками голови).
Візи розміщуються на звороті останнього аркуша проекту розпорядження із відмітками: хто подає проект розпорядження і з ким він погоджений. Посади та прізвища керівників, які вносять і візують проект розпорядження повинні бути надруковані, біля кожної візи зазначається дата. Усі додатки до розпорядження візує особа, яка його готує.
Підготовлені проекти розпоряджень та довідкові матеріали до подаються особисто керівниками відділів, управлінь, інших структурних підрозділів райдержадміністрації, що їх готували, керівнику апарату райдержадміністрації, який підписує додатки і особисто подає проект розпорядження на підпис голові райдержадміністрації або заступнику, який виконує його обов’язки.

69. Розпорядження голови райдержадміністрації ненормативного характеру набирають чинності з моменту їх видання, якщо самими розпорядженнями не встановлено більш пізній строк набрання чинності. Розпорядження доводяться до їх виконавців, а у разі потреби – оприлюднюються.
Розпорядження голови райдержадміністрації нормативного характеру підлягають державній реєстрації у відповідних органах юстиції згідно з Положенням про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, що стосуються прав, свобод і законних інтересів громадян або мають міжвідомчий характер, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. N 731.
Розпорядження голови райдержадміністрації нормативного характеру набирають чинності з моменту їх реєстрації, якщо самими актами не встановлено більш пізній строк введення їх у дію.
Розпорядження голови райдержадміністрації, що стосуються прав та обов’язків громадян або мають загальний характер, підлягають оприлюдненню і набирають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо самими актами не встановлено більш пізній строк набрання чинності.
Розпорядження голови райдержадміністрації надсилаються заінтересованим органам, підприємствам, установам та організаціям і посадовим особам згідно з розрахунком розсилання та оприлюднюються на офіційному веб-сайті райдержадміністрації в установленому її головою порядку.
Головний розробник забезпечує відповідно до вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” здійснення відстеження результативності прийнятого розпорядження.
Керівник апарату райдержадміністрації в межах своїх повноважень видає накази по апарату.
За підготовку проектів наказів по апарату відповідають керівники структурних підрозділів апарату.
Проекти наказів по апарату візуються керівником відділу, який подає проект наказу, керівником юридичного сектору.
З наказами по апарату з кадрових питань та питань дотримання дисципліни і внутрішнього розпорядку ознайомлюються під розписку працівники апарату, яких стосується даний наказ.
Проекти наказів по апарату з питань відряджень працівників апарату облдержадміністрації готуються спеціалістами відділу контролю апарату райдержадміністрації.


Публічне обговорення проекту розпорядження голови райдержадміністрації.

70. Проект розпорядження, який стосується життєвих інтересів населення району, прав, свобод і законних інтересів громадян, передбачає затвердження районних програм економічного, соціального, культурного розвитку, а також має важливе соціально-економічне значення для його розвитку, може бути винесений для публічного обговорення на будь-якому етапі підготовки шляхом опублікування у друкованих засобах масової інформації або доведення до відома населення в інший спосіб.

71. Рішення про проведення публічного обговорення проекту розпорядження приймає голова райдержадміністрації на підставі пропозиції головного розробника або за власною ініціативою.
Пропозиція щодо проведення публічного обговорення проекту розпорядження повинна містити обґрунтування необхідності обговорення та інформацію про джерела фінансування його проведення, стислий зміст, мету та очікувані результати прийняття розпорядження.
Пропозиція підписується головним розробником та візується керівниками заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації чи її апарату або іншими органами.
До пропозиції додаються проект розпорядження, завізований керівником органу, що є головним розробником, та план проведення публічного обговорення.
У плані проведення публічного обговорення зазначається:
Ø які верстви та групи населення повинні взяти участь в обговоренні;
Ø яких результатів необхідно досягти;
Ø які заходи передбачено здійснити в ході обговорення;
Ø строк проведення обговорення.
Проект розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, оприлюднюється у порядку та у спосіб, передбаченими статтями 9, 12, 13 і 20 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

72. Організація проведення публічного обговорення покладається на головного розробника.
Головний розробник подає апарату райдержадміністрації проект розпорядження разом з планом проведення публічного обговорення, обґрунтуванням необхідності його прийняття та інформацією про контактні телефони і адресу головного розробника.
Публічне обговорення проекту розпорядження проводиться з урахуванням положень Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 р. N 1378.

73. Пропозиції та зауваження, що надійшли у процесі публічного обговорення проекту розпорядження, розглядаються головним розробником, узагальнюються та враховуються під час доопрацювання проекту.
Доопрацювання проекту розпорядження за результатами обговорення може бути підставою для звернення головного розробника щодо продовження строку внесення такого проекту до райдержадміністрації.


Взаємовідносини райдержадміністрації з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування

74. Взаємовідносини райдержадміністрації з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування здійснюються в установленому законами порядку з метою забезпечення належного виконання покладених на райдержадміністрацію завдань.
Контроль за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади здійснюється у встановленому законодавством порядку.

75. Райдержадміністрація готує та подає зауваження і пропозиції з питань розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць до проектів актів законодавства, які розробляються іншими органами.
З метою врахування громадської думки щодо проекту акта законодавства з питань розвитку конкретної адміністративно-територіальної одиниці, що надійшов від інших державних органів для погодження райдержадміністрацією, може бути проведене його громадське обговорення.


Режим роботи районної державної адміністрації.

76. Режим роботи в адміністративному будинку районної держадміністрації встановлюється щорічно згідно з чинним законодавством про працю, розраховується відповідно до річного фонду робочого часу та затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації

77. З метою забезпечення роботи управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації, розмішених в адміністративному будинку райдержадміністрації, а також збереження в будинку матеріальних цінностей може вводитися пропускна система.
Відповідальність за її впровадження покладеться на відділ фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації.

78. Система пропуску в адміністративний будинок райдержадміністрації організовується відповідно до розпорядку робочого дня.
Система пропуску в адміністративний будинок райдержадміністрації визначається окремим Положенням.