Регламент райдержадміністрації

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови районної
державної адміністрації
Від „20” вересня 2017 р. №225


РЕГЛАМЕНТ ЗАРІЧНЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Загальні положення

1. Цей Регламент, відповідно до Закону України ,,Про місцеві державні адміністрації”, регулює організаційні та процедурні питання діяльності Зарічненської районної державної адміністрації (далі – райдержадміністрація).
2. Розгляд в райдержадміністрації питань, що належать до її компетенції, зокрема щодо делегованих районною радою повноважень, провадиться головою, першим заступником голови, заступником голови (далі – заступники голови), керівником апарату райдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень, апаратом райдержадміністрації, структурними підрозділами райдержадміністрації, а також консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, службами і комісіями, утвореними головою райдержадміністрації.
3. Робота райдержадміністрації, її апарату та структурних підрозділів є відкритою і гласною, за винятком розгляду питань, які становлять державну таємницю або належать до службової інформації.
Райдержадміністрація інформує громадськість про свою діяльність, залучає в установленому порядку громадян до проведення перевірок, підготовки і розгляду питань, що належать до її компетенції.
Висвітлення діяльності райдержадміністрації здійснюється в порядку, передбаченому законодавством.
4. Розподіл обов’язків між посадовими особами райдержадміністрації проводить голова райдержадміністрації не пізніше одного місяця з дня призначення його на посаду.
При цьому повинні бути визначені:
1) повноваження і функції посадової особи;
2) управління, відділи та інші структурні підрозділи райдержадміністрації, діяльність яких контролюватиме відповідна посадова особа;
3) підприємства, установи, організації, щодо яких посадова особа забезпечує реалізацію відповідно до законодавства державної політики;
4) порядок заміщення голови райдержадміністрації, його першого заступника та заступника у разі їх відсутності.
5. Положення про структурні підрозділи райдержадміністрації розробляються керівниками таких підрозділів, погоджуються із заступниками голови відповідно до розподілу функціональних повноважень, керівником апарату райдержадміністрації, а також начальником відділу юридичного забезпечення та управління персоналом апарату райдержадміністрації і затверджуються розпорядженням голови райдержадміністрації.

Планування роботи райдержадміністрації

6. Планування роботи райдержадміністрації є одним із засобів організаційного забезпечення її діяльності.
Планування роботи райдержадміністрації здійснюється з метою створення умов для послідовної та узгодженої діяльності її структурних підрозділів та апарату.
Планування роботи райдержадміністрації здійснюється з урахуванням основних напрямів державної політики, доручень і рекомендацій органів виконавчої влади вищого рівня, пропозицій керівництва райдержадміністрації та її структурних підрозділів.
7. Робота райдержадміністрації здійснюється за перспективними (річними), поточними (квартальними), а у разі потреби оперативними (місячними) планами, які затверджуються розпорядженням голови райдержадміністрації.
8. Формування планів роботи райдержадміністрації здійснюється відділом з питань організаційного забезпечення та інформаційної діяльності апарату райдержадміністрації за пропозиціями структурних підрозділів райдержадміністрації, погодженими із заступниками голови відповідно до розподілу функціональних повноважень, не пізніше ніж за тиждень до початку періоду, на який складається план.
Пропозиції до планів роботи подаються у відділ з питань організаційного забезпечення та інформаційної діяльності апарату райдержадміністрації до 15 числа місяця, який передує кварталу або місяцю, на який затверджується план (додаток 7).
Планування роботи райдержадміністрації з підготовки проектів регуляторних актів здійснюється з урахуванням статті 7 Закону України ,,Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.
9. Плани роботи райдержадміністрації передбачають заходи, спрямовані на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України та Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня (далі – акти законодавства), доручень Прем’єр-міністра України, державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, здійснення інших, визначених законами, а також делегованих Зарічненською районною радою повноважень.
10. До планів роботи райдержадміністрації включаються:
актуальні питання, пов’язані із здійсненням заходів із соціально-економічного розвитку території, функціонуванням галузей господарського комплексу та розв’язанням проблем у соціальній сфері, поліпшенням діяльності місцевих органів виконавчої влади, їх взаємодією з органами місцевого самоврядування, які потребують розгляду на засіданні колегії райдержадміністрації, нарадах у голови райдержадміністрації і його заступників та вжиття додаткових заходів;
перелік актів законодавства, розпоряджень голови райдержадміністрації, хід виконання яких розглядатиметься в порядку контролю;
основні організаційно-масові заходи, проведення яких забезпечується райдержадміністрацією або за її участю.
11. Плани повинні містити питання:
підбиття підсумків діяльності райдержадміністрації відповідно за рік, квартал, місяць з визначенням основних напрямів подальшої роботи;
діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації з виконання актів законодавства, розпоряджень голови райдержадміністрації.
Підготовка до розгляду питань діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації або виконавчих комітетів місцевих рад, як правило, передбачає проведення комплексної, цільової перевірки стану справ на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
У планах роботи райдержадміністрації визначаються конкретні структурні підрозділи або посадові особи, відповідальні за здійснення запланованих заходів, а також строки їх здійснення.
12. Додаткові (позапланові) питання включаються до затвердженого плану роботи райдержадміністрації за рішенням її голови.
Питання виключається з плану роботи райдержадміністрації за рішенням її голови, на підставі доповідної записки заступників голови райдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.
13. Робота структурних підрозділів та апарату райдержадміністрації проводиться за річними, квартальними та місячними планами, що затверджуються заступниками голови (відповідно до розподілу функціональних повноважень), керівником апарату райдержадміністрації.
Формування планів роботи структурних підрозділів та апарату райдержадміністрації здійснюється з урахуванням положень пунктів 9 – 11 цього Регламенту.
14. Додаткові (позапланові) питання включаються до плану роботи структурного підрозділу та апарату райдержадміністрації і виключаються з нього за рішенням заступників голови відповідно до розподілу функціональних повноважень.
15. Контроль за виконанням планів роботи райдержадміністрації, структурних підрозділів та апарату райдержадміністрації здійснюється заступниками голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу функціональних повноважень), керівником апарату райдержадміністрації.
16. Підготовка звітності райдержадміністрації, передбаченої статтями 30 і 33 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, проводиться її апаратом на основі звітів структурних підрозділів райдержадміністрації, у тому числі структурних підрозділів її апарату, затверджених заступниками голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу функціональних повноважень), керівником апарату райдержадміністрації.
Зміст звітності за місяць, квартал і рік визначається питаннями, що вирішуються райдержадміністрацією та її структурними підрозділами.
Звіт про результати діяльності райдержадміністрації розміщується на її офіційному веб-сайті та у місцевих засобах масової інформації. 

Організація роботи апарату райдержадміністрації

17. Апарат райдержадміністрації відповідно до покладених на нього завдань:
– опрацьовує документи, що надходять до райдержадміністрації, готує до них аналітичні, довідкові та інші матеріали, а також проекти доручень голови і заступників голови райдержадміністрації;
– здійснює опрацювання проектів розпоряджень голови райдержадміністрації;
– розробляє за дорученням голови райдержадміністрації проекти розпоряджень з організаційних та кадрових питань;
– перевіряє за дорученням голови райдержадміністрації виконання актів законодавства, доручень Прем’єр-міністра України, розпоряджень голови райдержадміністрації та облдержадміністрації, інших центральних органів виконавчої влади (з питань здійснення повноважень райдержадміністрації), структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами міністерств;
– вивчає та узагальнює досвід роботи зазначених органів і надає практичну допомогу в розв’язанні складних проблем, розробляє пропозиції щодо удосконалення їх діяльності;
– здійснює контроль за своєчасним поданням доповідей, інформаційних та інших матеріалів з питань виконання актів законодавства, розпоряджень голови райдержадміністрації;
– за дорученням голови райдержадміністрації проводить аналіз роботи органів місцевого самоврядування у межах повноважень і в порядку, визначеному законодавством, надає методичну та іншу практичну допомогу з удосконалення організації їх роботи, готує пропозиції щодо поглиблення взаємодії райдержадміністрації з органами місцевого самоврядування для спільного вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій;
– здійснює правове забезпечення діяльності райдержадміністрації, надає методичну та іншу практичну допомогу, спрямовану на правильне застосування, неухильне додержання актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами райдержадміністрації;
– готує аналітичні, інформаційні та інші матеріали з організаційних і кадрових питань, що розглядаються головою райдержадміністрації;
– проводить разом із структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади аналіз та прогнозування соціально-економічного і суспільно-політичного становища на відповідній території, розробляє та вносить голові райдержадміністрації пропозиції щодо його поліпшення;
– відповідно до чинного законодавства сприяє виборчим комісіям і комісіям із референдуму в реалізації ними повноважень під час підготовки та проведення виборів, референдумів та опитувань населення;
– здійснює матеріально-технічне і господарсько-побутове забезпечення діяльності райдержадміністрації;
– розглядає і вносить в установленому порядку пропозиції щодо нагородження державними нагородами, нагородами Кабінету Міністрів України та заохочує працівників апарату і структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління;
– забезпечує дотримання режиму роботи в адміністративному будинку райдержадміністрації;
– забезпечує організацію приймання-передачі інформації засобами електронного зв’язку відповідно до вимог законодавства, належний протипожежний стан у приміщеннях райдержадміністрації та дотримання правил охорони праці;
– здійснює організаційне забезпечення засідань колегій, нарад, що проводяться головою райдержадміністрації та його заступниками;
– провадить діяльність, пов’язану з державною таємницею, організовує та здійснює заходи щодо забезпечення режиму секретності в райдержадміністрації відповідно до вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці;
– організовує особистий прийом громадян та розгляд звернень, що надійшли до райдержадміністрації, контролює вирішення порушених у них питань, узагальнює та аналізує пропозиції, що містяться в них, розробляє пропозиції, спрямовані на усунення причин, які породжують обґрунтовані скарги і зауваження громадян;
– уживає заходів для поліпшення організації та підвищення ефективності роботи працівників райдержадміністрації;
– забезпечує ведення діловодства в апараті райдержадміністрації;
– забезпечує висвітлення діяльності райдержадміністрації;
– виконує інші функції відповідно до законодавства та положення про апарат.
18. Апарат райдержадміністрації у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє із структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, а також з виконавчими органами місцевих рад.
19. Організація роботи апарату райдержадміністрації здійснюється відповідно до цього Регламенту та положення про її апарат, що затверджується головою райдержадміністрації.

Кадрова робота

20. Кадрова робота у райдержадміністрації спрямовується на комплексне вирішення питання щодо комплектування райдержадміністрації висококваліфікованими і компетентними працівниками.
21. Організація кадрової роботи у райдержадміністрації здійснюється за затвердженим головою райдержадміністрації річним планом, який передбачає здійснення заходів з добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, а також з інших питань управління персоналом.
22. Організацію кадрової роботи в апараті райдержадміністрації здійснює відділ юридичного забезпечення та управління персоналом апарату райдержадміністрації, а у структурних підрозділах райдержадміністрації, які мають штатну чисельність до п’яти осіб, виконання кадрової роботи покладається за рішенням їх керівників на одного з працівників.
Кадрова робота в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації проводиться відкрито і спрямовується на всебічне вивчення та врахування можливостей працівників, найбільш повне застосування їх здібностей, розвиток ініціативності, створення атмосфери заінтересованості у професійному зростанні.
23. Прийняття на державну службу до райдержадміністрації та звільнення з державної служби здійснюється в порядку, встановленому законодавством про державну службу.
24. Прийняття працівників на роботу до райдержадміністрації на посади, що не віднесені до категорій посад державних службовців, та звільнення їх з роботи здійснюється відповідно до законодавства про працю України.
25. На посади, передбачені номенклатурою посад працівників, що повинні мати допуск до роботи з таємними документами, можуть бути призначені лише особи, яким в установленому порядку оформлено допуск до державної таємниці.
26. Для визначення якості виконання поставлених завдань, а також з метою прийняття рішення щодо преміювання, планування кар’єри державних службовців, виявлення потреби у професійному навчанні результати їх службової діяльності щороку підлягають оцінюванню в порядку, встановленому законодавством про державну службу.
27. На кожного прийнятого на роботу до райдержадміністрації працівника оформляється особова справа.
28. Відповідальність за реалізацію державної політики з питань управління персоналом в апараті райдержадміністрації та її структурних підрозділах, добір персоналу, планування та організацію заходів з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення несе служба управління персоналом та працівники структурних підрозділів районної державної адміністрації, на яких покладені обов’язки з питань виконання кадрової роботи.

Організація роботи з документами

29. Організація роботи з документами в апараті районної державної адміністрації здійснюється відповідно до Інструкції з діловодства в апараті Зарічненської районної державної адміністрації, затвердженої розпорядженням голови районної державної адміністрації від 02 квітня 2012 року № 71 та Інструкції про порядок обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, в апараті Зарічненської районної державної адміністрації затвердженої розпорядженням голови районної державної адміністрації від 20 лютого 2017 року № 40.
30. Основні функції з діловодства у районній державній адміністрації виконує відділ контролю, документообігу та звернень громадян апарату райдержадміністрації, який здійснює безпосередньо діловодне обслуговування, організаційно-методичну роботу, пов’язану з документами, і відповідає за організацію і правильне ведення діловодства.
Організація роботи з документами, що містять інформацію з обмеженим доступом, здійснюється в установленому законодавством порядку.
31. Уся кореспонденція, що надходить до райдержадміністрації, проходить попередній розгляд у відділі контролю, документообігу та звернень громадян апарату райдержадміністрації у робочі дні у день одержання документів, а у вихідні та святкові дні – у перший робочий день. Документи, що надсилаються за підписом голови райдержадміністрації, передаються на підпис голові через відділ контролю, документообігу та звернень громадян апарату райдержадміністрації.
Опрацювання та розгляд запитів щодо надання публічної інформації здійснюються відповідно до Закону України ,,Про доступ до публічної інформації” та у порядку, визначеному розпорядженням голови райдержадміністрації.
Заяви і скарги громадян передаються у відділ контролю, документообігу та звернень громадян апарату райдержадміністрації.
32. Після попереднього розгляду документи реєструються і о 16.00 годині у той же день передаються на розгляд голові райдержадміністрації.
33. У разі відсутності голови райдержадміністрації кореспонденцію, яка йому адресується, передається на розгляд заступнику голови райдержадміністрації, який виконує обов’язки голови адміністрації.
34. Закони України, постанови Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правові акти органів виконавчої влади, рішення органів місцевого самоврядування, а також найважливіші документи, які надходять із Рівненської облдержадміністрації, та документи, що містять інформацію з принципових питань діяльності райдержадміністрації і потребують вирішення керівництвом, розглядаються першочергово, інші документи органів вищого рівня – в день їх надходження до 16.00 години або до 10.00 години ранку наступного дня. Інші документи розглядаються головою райдержадміністрації, заступниками голови у термін не більше двох днів.
35. Документи з резолюціями голови адміністрації, заступників голови у триденний термін із моменту їх надходження в райдержадміністрацію відділом контролю, документообігу та звернень громадян апарату райдержадміністрації доводяться до виконавців під розписку за реєстром вручення кореспонденції і виконуються у терміни, зазначені в документі або резолюції. Документи органів вищого рівня без установлених термінів виконуються протягом 10 днів з дня їх надходження або в місячний термін, якщо це потребує великого обсягу роботи.
Кожна вихідна інформація, що передається голові райдержадміністрації, повинна бути завізована виконавцем, заступниками голови райдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.
36. Для забезпечення виконання покладених на райдержадміністрацію завдань і функцій голова райдержадміністрації, перший заступник голови райдержадміністрації, заступник голови райдержадміністрації, керівник апарату райдержадміністрації можуть давати керівникам місцевих органів виконавчої влади доручення в межах своїх функціональних повноважень.
Доручення голови, першого заступника голови, заступника голови, керівника апарату райдержадміністрації оформляється як офіційний документ організаційно-розпорядчого характеру на бланку райдержадміністрації.
37. Проекти доручень голови райдержадміністрації готуються структурними підрозділами районної державної адміністрації та апарату районної державної адміністрації. Проект доручення голови райдержадміністрації після його аналізу та візування, погодження із першим заступником, заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень, відділом контролю, документообігу та звернень громадян апарату райдержадміністрації, відділом юридичного забезпечення та управління персоналом апарату райдержадміністрації, подаються головним розробником, у разі потреби – з фінансово-економічним обґрунтуванням, довідковими та аналітичними матеріалами – відділом фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації.
38. Проект доручення голови райдержадміністрації, у разі невідповідності чинному законодавству, у дводенний термін повертається відділом юридичного забезпечення та управління персоналом апарату адміністрації головному розробникові разом із матеріалами до доручення, супровідним листом та висновком відділу юридичного забезпечення та управління персоналом апарату райдержадміністрації, за підписом заступника голови, керівника апарату райдержадміністрації або першого заступника голови райдержадміністрації.
39. Якщо в резолюції чи дорученні керівництва райдержадміністрації зазначено декілька виконавців, то відділом контролю документообігу та звернень громадян апарату райдержадміністрації надсилає документ посадовій особі, вказаній у резолюції першою. Ця посадова особа ознайомлює зі змістом документа усіх виконавців, узгоджує порядок його виконання, одержує від виконавців пропозиції та інформації, узагальнює їх і через відділ контролю, документообігу та звернень громадян апарату райдержадміністрації інформує керівництво райдержадміністрації про виконання доручення.
При необхідності доведення змісту документа з резолюцією керівництва райдержадміністрації до всіх виконавців, зазначених у резолюції, відділ контролю, документообігу та звернень громадян апарату райдержадміністрації розмножує необхідну кількість документів із резолюцією і передає їх виконавцям.
40. Відповідальність за своєчасне і правильне виконання документів несуть особи, зазначені в резолюціях голови адміністрації, заступників голови адміністрації, а також безпосередні виконавці. У тих випадках, коли вказано декілька виконавців, відповідальною за виконання є особа, яка зазначена в резолюції першою. Контроль за термінами інформування райдержадміністрації виконавцями згідно з резолюціями заступників голови здійснюють відповідальні працівники апарату райдержадміністрації, на яких покладено обов’язки організаційно-технічного контролю.
Інформації органам вищого рівня на виконання їх документів передаються у відділ контролю, документообігу та звернень громадян апарату райдержадміністрації для відправлення за три дні до терміну, визначеного документом або резолюцією керівництва райдержадміністрації. Якщо в документі передбачено інформування щомісяця (якщо не передбачений інший термін інформування) чи щокварталу, то інформації подаються до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом.
41. У випадку, якщо документ не може бути виконаний у встановлений термін, то не пізніше як за 2 – 3 дні до його закінчення виконавець письмово мотивує затримку і вносить пропозицію голові райдержадміністрації про продовження терміну виконання документу.
42. Усі виконані документи повертаються у відділ контролю, документообігу та звернень громадян апарату райдержадміністрації.
43. Відправлення розпоряджень голови райдержадміністрації та іншої вихідної кореспонденції здійснюється лише через відділ контролю, документообігу та звернень громадян апарату райдержадміністрації. Кореспонденція здається у відділ контролю, документообігу та звернень громадян апарату райдержадміністрації з 9.00 до 15.00 години.
Листи, доручення виконавчим комітетам рад підписуються, як правило, головою та заступниками голови райдержадміністрації і надсилаються відділом контролю, документообігу та звернень громадян апарату райдержадміністрації.
На всіх документах (листах, інформаціях, доповідних записках тощо), які надсилаються райдержадміністрацією, повинні проставлятися прізвище, ім’я, по батькові та номер телефону виконавця.
44. Телеграми для відправлення передаються у відділ контролю, документообігу та звернень громадян апарату райдержадміністрації у будь-який час протягом робочого дня.
Факсограми виконавчим комітетам рад, організаціям, установам та підприємствам передаються працівниками структурного підрозділу райдержадміністрації, який їх готував.
45. Відділ контролю, документообігу та звернень громадян апарату райдержадміністрації систематично аналізує роботу з документами і не пізніше 10 числа кожного місяця інформує про це керівника апарату райдержадміністрації.
46. Виконання документів, що надходять відповідальним з питань мобілізаційної та режимно-секретної роботи з грифом таємності, контролюються ними під безпосереднім керівництвом голови райдержадміністрації, а в разі його відсутності – першим заступником голови райдержадміністрації з дотриманням режиму секретності.
47. Усі документи, що підлягають друкуванню у відділі контролю, документообігу та звернень громадян апарату райдержадміністрації, приймаються і оформляються з урахуванням вимог Інструкції з діловодства в апараті райдержадміністрації.
48. Документи повинні бути розбірливо написані, ретельно відредаговані, аркуші пронумеровані і завізовані керівником структурного підрозділу апарату райдержадміністрації з визначенням кількості примірників для друкування.
Документи, здані у відділ контролю, документообігу та звернень громадян апарату райдержадміністрації після 16.00 години, реєструються датою наступного дня.
49. Необхідність виготовлення копій і розмноження документів визначають керівники структурних підрозділів апарату райдержадміністрації.
50. Службові документи, які підлягають розмноженню, готуються відповідно до вимог Інструкції з діловодства.
Оригінал повинен бути віддрукований на білому папері, чітким шрифтом. Виконавець зобов’язаний провести уважну перевірку і коригування тексту, вилучити з нього відомості, які не підлягають опублікуванню.

Організація контролю за виконанням документів

51. Голова райдержадміністрації в межах наданих повноважень здійснює контроль за виконанням органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами і організаціями, незалежно від їх підпорядкування і форми власності, іншими юридичними особами Конституції та законів України, актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень та доручень голови облдержадміністрації.
Відповідальність за організацію виконання документів несуть голова, заступники голови райдержадміністрації, керівник апарату відповідно до розподілу функціональних повноважень, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади (з питань здійснення повноважень райдержадміністрації).
Відповідальність за виконання документів несуть також посадові особи, на яких покладено контроль за їх виконанням чи до компетенції яких входить вирішення завдань, що містяться в документах, особи, визначені в резолюції керівництва райдержадміністрації, та безпосередні виконавці.
52. Контроль за виконанням здійснюється стосовно зареєстрованих документів, в яких встановлено завдання або які містять питання, що потребують вирішення.

53. Організація контролю в райдержадміністрації покладається на відділ контролю, документообігу та звернень громадян апарату райдержадміністрації.

54. Обов’язковому контролю підлягає виконання завдань, визначених актами законодавства, дорученнями Президента України, Прем’єр-міністра України, розпорядженнями та дорученнями голів обласної та районної держадміністрацій, розгляд звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад.
55. Контроль за виконанням завдань, визначених актами законодавства, дорученнями Президента України та Прем’єр-міністра України, розпорядженнями та дорученнями голів обласної та районної держадміністрації, а також за розглядом звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад здійснюється відділом контролю, документообігу та звернень громадян апарату райдержадміністрації.
Виконання листів, доручень центральних органів виконавчої влади контролює відділ контролю, документообігу та звернень громадян апарату райдержадміністрації.
56. З метою оперативного контролю за фактичним виконанням документів у райдержадміністрації не рідше одного разу у квартал першим заступником і заступником голови райдержадміністрації проводяться ,,дні контролю”, на яких заслуховується хід виконання актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови обласної та районної держадміністрацій. До участі у проведенні запрошуються особи, відповідальні за виконання цих документів.
57. Відділ контролю, документообігу та звернень громадян апарату райдержадміністраціїї координує роботу з питань контролю за виконанням документів, слідкує за своєчасним надходженням від виконавців матеріалів щодо виконання документів, аналізує інформації про хід виконання розпоряджень голови райдержадміністрації і з пропозиціями подає їх на розгляд голові, а в разі його відсутності – заступнику, який виконує обов’язки голови райдержадміністрації. Головний спеціаліст відділу контролю, документообігу та звернень громадян апарату райдержадміністрації організовує за дорученням голови райдержадміністрації перевірки фактичного виконання документів на місцях, інформує про необхідність вжиття оперативних заходів для покращення становища.
58. Для здійснення контролю за виконанням актів законодавства, доручень Президента України та Прем’єр-міністра України, розпоряджень та доручень голів обласної та районної державних адміністрацій безпосереднім виконавцем – структурним підрозділом райдержадміністрації, територіальним органом центрального органу виконавчої влади розробляється у разі потреби план контролю, в якому визначаються проміжні контрольні строки виконання завдань; структурні підрозділи райдержадміністрації, що відповідають за організацію виконання окремих завдань; структурний підрозділ, який забезпечує координацію роботи з організації і контролю за виконанням документів у цілому. План контролю затверджує заступник голови відповідно до розподілу функціональних повноважень.
59. Контроль за виконанням актів законодавства, доручень Президента України, Прем’єр-міністра України, розпоряджень голів обласної та районної державних адміністрацій, розглядом звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад здійснюється шляхом:
– аналізу і узагальнення у визначені строки письмової інформації про стан виконання документів, встановлених ними завдань, що надходять від виконавців;
– систематичного аналізу статистичних та інших даних, що характеризують стан виконання документів;
– проведення періодичної комплексної або цільової перевірки організації і стану виконання завдань безпосередньо на місцях;
– одержання довідок, інших інформаційних матеріалів від структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування;
– розгляду питань діяльності (заслуховування звіту) виконавців на засіданнях колегії, нарадах у голови райдержадміністрації або його заступників.
60. Акти і доручення органів влади вищого рівня виконуються у терміни, встановлені ними. Якщо термін не визначено, виконання здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту підписання акта чи доручення, або в терміни, визначені головним спеціалістом відділу контролю, документообігу та звернень громадян апарату райдержадміністрації.
61. Аналітичні та інформаційні матеріали щодо стану виконання документів у цілому або окремих, передбачених ними завдань, у разі встановлення проміжних контрольних строків подаються голові райдержадміністрації, першому заступнику, заступнику голови райдержадміністрації, керівнику апарату райдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку, визначеного актом законодавства, дорученням Президента України, Прем’єр-міністра України, розпорядженням голови райдержадміністрації або планом контролю.
За результатами розгляду матеріалів, що містять відомості про можливий зрив своєчасного чи у повному обсязі виконання документа в цілому або передбаченого ним окремого завдання, голова райдержадміністрації, його заступник відповідно до розподілу функціональних повноважень дає доручення виконавцям вжити додаткових заходів для усунення причини.
62. Інформацію (звіт) про стан виконання документів, що подається відповідно Президенту України, Кабінету Міністрів України, іншим центральним органам виконавчої влади, розпоряджень та доручень голови облдержадміністрації підписує голова райдержадміністрації.
63. Зняття з контролю виконаного документа проводиться на підставі письмового звіту керівника відповідного органу або іншого документа, що підтверджує його виконання розпорядженням голови райдержадміністрації.
64. Про результати контролю відділ контролю, документообігу та звернень громадян апарату райдержадміністрації систематично інформує голову райдержадміністрації та його заступників відповідно до розподілу функціональних повноважень.
65. Порядок організації та здійснення контролю за виконанням актів законодавства, доручень Президента України, Прем’єр-міністра України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голів обласної та районної держадміністрацій затверджується окремим розпорядженням голови райдержадміністрації.

Організація розгляду звернень громадян та проведення особистого прийому громадян

66. Райдержадміністрація організовує в установленому порядку розгляд звернень громадян – пропозицій (зауважень), заяв (клопотань), скарг. Організація розгляду звернень громадян, у тому числі ведення діловодства та проведення особистого прийому громадян, покладається на відділ контролю, документообігу та звернень громадян апарату райдержадміністрації.
Діловодство за зверненнями громадян ведеться відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 (із змінами).
Прийом громадян організовується відділом контролю, документообігу та звернень громадян апарату райдержадміністрації. Правове забезпечення прийому громадян у райдержадміністрації здійснюється відділом юридичного забезпечення та управління персоналом апарату райдержадміністрації.
67. Порушені у зверненнях громадян питання розглядаються головою райдержадміністрації, першим заступником, заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації, або за їх дорученням керівниками  структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.
Відділ контролю, документообігу та звернень громадян апарату райдержадміністрації згідно із дорученням керівництва райдержадміністрації надсилає в терміни, установлені законодавством, письмові звернення громадян керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, керівникам підприємств, установ та організацій відповідно до їх компетенції для розгляду та вжиття відповідних заходів.
Відповідальність за своєчасний  та якісний розгляд звернень громадян несуть посадові особи, яким доручено їх розгляд.
Відповіді на звернення громадян готують структурні підрозділи райдержадміністрації та її апарату, територіальні органи центральних органів виконавчої влади, виконавчі органи місцевих рад, підприємства, установи, організації, яким доручено розгляд звернень та до повноважень яких входить вирішення  порушених у зверненні питань.
68. Особистий прийом громадян проводить голова райдержадміністрації, його заступники, згідно з графіком, який затверджується головою райдержадміністрації та оприлюднюється через засоби масової інформації та на веб-сайті райдержадміністрації.
Графік особистого прийому громадян повинен містити інформацію про місце проведення, дні і години прийому.
Прийом і реєстрацію, а також контроль за термінами проходження звернень в райдержадміністрації здійснює  відділ контролю, документообігу та звернень громадян апарату райдержадміністрації, управління, відділи та інші структурні підрозділи райдержадміністрації, які отримали їх для розгляду.
Виїзні прийоми громадян посадовими особами райдержадміністрації проводяться відповідно до графіка, затвердженого головою райдержадміністрації.
Відділ контролю, документообігу та звернень громадян апарату райдержадміністрації щоквартально аналізує роботу з розгляду звернень, узагальнює пропозиції, що містяться в них, розробляє рекомендації, спрямовані на усунення причин виникнення обґрунтованих скарг і зауважень громадян, контролює вирішення порушених у них питань.
69. З метою сприяння громадянам у вирішенні за місцем їх проживання питань, з якими вони звертаються до районної державної адміністрації, забезпечення реалізації та гарантування закріпленого Конституцією України права на звернення до органів державної влади, права громадян на участь в управлінні державними справами, а також підвищення ефективності роботи із зверненнями у райдержадміністрації утворюється постійно діюча комісія з питань розгляду звернень громадян. Очолює комісію голова райдержадміністрації. Склад комісії та положення про неї затверджується головою райдержадміністрації.
70. Розгляд звернень громадян щодо надання безоплатної первинної правової допомоги, організація особистого прийому таких громадян здійснюються відповідно до Закону України ,,Про безоплатну правову допомогу”.

Організація правового забезпечення діяльності райдержадміністрації

71. Правове забезпечення діяльності райдержадміністрації, а також надання методичної та іншої практичної допомоги з правових питань здійснює відділ юридичного забезпечення та управління персоналом апарату райдержадміністрації.
72. Відділ юридичного забезпечення та управління персоналом апарату райдержадміністрації з питань правового забезпечення діяльності районної державної адміністрації підпорядковується її голові, а з питань організаційної роботи апарату райдержадміністрації – керівнику апарату райдержадміністрації.
73. У своїй діяльності відділ юридичного забезпечення та управління персоналом апарату райдержадміністрації керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації і райдержадміністрації та положенням про відділ юридичного забезпечення та управління персоналом  апарату райдержадміністрації.
74. Основними завданнями відділу юридичного забезпечення та управління персоналом апарату райдержадміністрації є:
– правове забезпечення діяльності райдержадміністрації;
– організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування і неухильне додержання вимог актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами райдержадміністрації;
– підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів з питань застосування законодавства.
75. Відділ юридичного забезпечення та управління персоналом апарату райдержадміністрації відповідно до покладених на нього завдань:
– забезпечує відповідність законодавству проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, рішень колегії, а також інших актів райдержадміністрації;
– проводить правову експертизу проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, готує висновки правової експертизи у разі їх невідповідності актам законодавства та/або подає пропозиції щодо приведення таких проектів у відповідність з вимогами законодавства;
– визначає, які розпорядження голови райдержадміністрації є нормативно-правовими актами і підлягають державній реєстрації в органах юстиції;
– надає методичну допомогу працівникам апарату райдержадміністрації та керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації щодо правильного застосування норм законодавства під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків;
– представляє інтереси райдержадміністрації у судах та інших державних органах під час розгляду правових питань або спорів;
– виконує інші функції з правового забезпечення діяльності райдержадміністрації відповідно до цього Регламенту та положення про відділ юридичного забезпечення та управління персоналом апарату райдержадміністрації, що затверджується головою райдержадміністрації.
76. Керівник відділу юридичного забезпечення та управління персоналом апарату райдержадміністрації:
– здійснює керівництво роботою відділу юридичного забезпечення та управління персоналом апарату райдержадміністрації, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;
– бере участь у нарадах і засіданнях, що проводяться у райдержадміністрації;
– організовує роботу працівників відділу юридичного забезпечення та управління персоналом апарату райдержадміністрації, дає відповідні  доручення щодо виконання покладених на відділ завдань, вносить пропозиції  стосовно заохочення працівників відділу та притягнення їх до відповідальності згідно із законодавством;
– виконує інші передбачені законодавством функції.

Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби і комісії райдержадміністрації

77. Для сприяння здійсненню повноважень райдержадміністрації її голова утворює консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи (ради, колегії, робочі групи тощо), служби та комісії. Завдання, функції та персональний склад таких органів визначає голова райдержадміністрації.
З метою забезпечення участі громадян в управлінні державними справами при райдержадміністрації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 утворюється громадська рада.
Рішення зазначених органів оформляються протоколами.
78. Для узгодженого розгляду питань, що належать до компетенції райдержадміністрації, обговорення найважливіших напрямів її діяльності в райдержадміністрації утворюється колегія райдержадміністрації (далі – колегія) у складі голови райдержадміністрації (голова колегії), його заступників та керівників структурних підрозділів райдержадміністрації.
До складу колегії можуть входити, за згодою, керівники територіальних органів центральних органів виконавчої влади та посадові особи органів місцевого самоврядування.
До складу колегії райдержадміністрації можуть бути включені за пропозицією громадських організацій, підприємств, установ та організацій їх представники.
Кількісний та персональний склад колегії райдержадміністрації визначається головою райдержадміністрації.
79. Рішення про утворення колегії райдержадміністрації приймається головою райдержадміністрації.
80. Засідання колегії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини загальної кількості її членів.
81. Робота колегії проводиться відповідно до затвердженого головою колегії плану засідань на рік, у якому зазначаються питання, що їх необхідно розглянути, термін подання матеріалів, особи, відповідальні за підготовку і подання матеріалів, орієнтовна дата проведення засідання колегії.
82. Підготовка питань на засідання колегії забезпечується відповідно до розподілу повноважень або доручень заступниками голови райдержадміністрації, керівниками структурних підрозділів адміністрації, а також спеціально створюваними комісіями згідно з планом підготовки питань на засідання колегії.
Відділ з питань організаційного забезпечення та інформаційної діяльності апарату райдержадміністрації надає консультативну та практичну допомогу з питань, що внесені на розгляд колегії.
Організаційне і матеріально-технічне забезпечення підготовки і проведення засідань колегії здійснюють відділ з питань організаційного забезпечення та інформаційної діяльності апарату райдержадміністрації та відділ фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації.
83. Рішення колегії приймаються з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого є вирішальним.
За рішенням головуючого може застосовуватися процедура таємного голосування.
Рішення колегії оформляються протоколами, які підписуються головуючим з рекомендаціями і пропозиціями голові райдержадміністрації, на основі яких може видаватися розпорядження або доручення голови райдержадміністрації.
Рішення колегії проводиться в життя, як правило, розпорядженням голови райдержадміністрації. В окремих випадках можуть видаватись доручення голови райдержадміністрації.
Рішення колегії з організаційних, процедурних і контрольних питань вносяться до протоколу засідання (без видання розпорядження або доручення).
84. У своїй роботі колегія райдержадміністрації керується Типовим положенням про колегію міністерства, іншого центрального органу
виконавчої влади і місцевої державної адміністрації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 02 жовтня 2003 року № 1569, цим Регламентом та відповідним розпорядженням голови райдержадміністрації про колегію райдержадміністрації.
85. Засідання діючих при райдержадміністрації консультативно-дорадчих органів (комісій, рад, груп тощо) проводяться за відповідними планами, а також у міру необхідності. Підготовка, проведення і документальне оформлення цих засідань забезпечується відповідальними секретарями або іншими особами, визначеними керівниками зазначених органів, відповідно до Інструкції з діловодства в апараті районної державної адміністрації.
86. Відповідальність за організацію роботи (формування планів роботи, оформлення протоколів засідань тощо) консультативно-дорадчих органів несе посадова особа, яка їх очолює, та відповідний структурний підрозділ райдержадміністрації.
87. Керівниками структурних підрозділів та відповідним сектором чи відділом апарату райдержадміністрації проводиться робота щодо впорядкування цих консультативно-дорадчих органів при райдержадміністрації, своєчасно вносяться зміни щодо їх складу, оптимізується їх кількість.
88. У разі, коли функції того чи іншого консультативно-дорадчого органу вичерпано, відповідним структурним підрозділом райдержадміністрації, на ім’я голови райдержадміністрації готується доповідна записка з пропозиціями щодо припинення його дії. Після погодження з головою райдержадміністрації відповідний структурний підрозділ райдержадміністрації готує проект розпорядження про припинення дії цього консультативно-дорадчого органу.
89. Дозвіл на присутність представників засобів масової інформації та проведення відео-, фотозйомок і звукозапису у приміщенні, де відбуваються засідання консультативно-дорадчих органів (комісій, рад, штабів тощо), надає голова або заступники голови адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

Порядок підготовки та проведення нарад, семінарів, інших заходів у районній державній адміністрації

90. Голова, заступники голови райдержаміністрації,керівник апарату, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації проводять наради, семінари, інші заходи з метою оперативного розгляду та вирішення питань, що належать до їх компетенції. Наради, семінари, інші заходи проводяться згідно з планом роботи, або за необхідності, тривалістю не більше трьох годин.
План проведення нарад, семінарів, інших заходів затверджує відповідна посадова особа.
Організація проведення нарад у голови райдержадміністрації та його заступників покладається на апарат райдержадміністрації або відповідні структурні підрозділи райдержадміністрації.
Наради, семінари, інші заходи плануються і проводяться за участю селищного і сільських голів, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, керівників підприємств, установ, організацій.
91. Порядок денний, аналітичні довідки про стан справ та обґрунтування причини внесення питання на розгляд надсилаються учасникам наради, семінару, іншого заходу завчасно, а з додаткових (позапланових) питань – подаються у день проведення наради, семінару, іншого заходу.
92. Перелік запрошених осіб визначається за погодженням з головою адміністрації, заступниками голови адміністрації. Організація та виклик на наради, семінари, інші заходи, замовлення залу засідань, підготовка необхідних матеріалів здійснюється завчасно, але не пізніше як за один-два дні до їх проведення, і покладається на відповідні структурні підрозділи (залежно від тематики) чи інших працівників апарату, яким це доручено керівництвом.
93. Відділом з питань організаційного забезпечення та інформаційної діяльності та іншими відповідальними працівниками апарату адміністрації завчасно готується план проведення нарад, семінарів, інших заходів, необхідні матеріали, ведеться і оформляється протокол. Протокол оформляється в триденний термін і підписується головуючим. У протоколі зазначаються прізвища та ініціали посадових осіб, які брали участь у нараді, питання що розглядалися, і прийняті за результатами розгляду рішення.
Протоколювання нарад при голові райдержадміністрації та контроль за  виконанням рішень, доручень за їх підсумками, проводиться працівниками відділу контролю, документообігу та звернень громадян апарату райдержадміністрації.
94. За результатами розгляду питань на нараді можуть видаватися в установленому порядку розпорядження голови райдержадміністрації та протокольні доручення або наказ керівника структурного підрозділу райдержадміністрації.
95. Офіційно повідомляти засобам масової інформації про порядок денний і підсумки розгляду питань на нарадах має право відділ з питань організаційного забезпечення та інформаційної діяльності апарату райдержадміністрації за погодженням з керівником апарату або уповноважена головою адміністрації посадова особа.
96. З метою забезпечення належного рівня підготовки і координації проведення в районі нарад, семінарів, конференцій та інших заходів, участі в них керівництва райдержадміністрації, питання щодо їх проведення погоджуються керівниками управлінь та інших структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади з головою, заступниками голови райдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.
97. Підготовка проведення заходів до пам’ятних дат, урочистих подій тощо, покладається на заступників голови райдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень і здійснюється згідно з планами підготовки заходів, які затверджуються головою райдержадміністрації.
98. Урочисті заходи з нагоди професійних свят проводяться за ініціативою трудових колективів і структурних підрозділів райдержадміністрації.

99. Пропозиції щодо проведення урочистих заходів надаються голові райдержадміністрації управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, погоджені із заступниками голови адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень. Персональна відповідальність за якість підготовки та проведення урочистого заходу покладається на заступників голови адміністрації згідно з розподілом функціональних повноважень і керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації. Підготовка та проведення урочистих заходів із нагоди державних свят покладається на заступників голови адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень або за дорученням голови райдержадміністрації.
100. Повідомлення про запрошення на районні заходи за участю голови райдержадміністрації, реєстрація прибуття на них запрошених осіб, вирішення організаційних питань щодо їх проведення здійснюється відділом з питань організаційного забезпечення та інформаційної діяльності апарату райдержадміністрації.
Повідомлення про запрошення на районні заходи за участю заступників голови райдержадміністрації і реєстрація прибуття на них учасників здійснюється відповідними структурними підрозділами. 

Порядок внесення та розгляду проектів розпоряджень голови райдержадміністрації

101. Голова райдержадміністрації на виконання актів законодавства, доручень Прем’єр-міністра України, за власною ініціативою видає одноособово в межах повноважень райдержадміністрації розпорядження.
102. За підготовку проектів розпоряджень відповідають заступник голови, керівник апарату адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.
103. Проекти розпоряджень голови райдержадміністрації (далі – проекти розпоряджень) готують структурні підрозділи райдержадміністрації та її апарату, а також територіальні органи центральних органів виконавчої влади (далі – інші органи).
104. У разі коли розроблення проекту розпорядження доручено декільком структурним підрозділам райдержадміністрації чи її апарату або іншому органу,  головним  розробником  є  виконавець, зазначений першим.
105. Проекти розпоряджень підлягають обов’язковому погодженню із заінтересованими структурними підрозділами райдержадміністрації, а у разі потреби – з іншими органами.
У разі коли проект розпорядження стосується розвитку конкретної адміністративно-територіальної одиниці або інтересів окремої територіальної громади, такий проект надсилається відповідному органу місцевого самоврядування для розгляду і внесення пропозицій.
Головний розробник самостійно визначає заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації та її апарату, інші органи, виходячи із змісту основних положень проекту розпорядження.
Головний розробник організовує, спрямовує і координує роботу заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату, інших органів з розроблення проекту розпорядження, вживає вичерпних заходів для врегулювання розбіжностей у їх позиціях щодо проекту (проводить консультації, узгоджувальні наради, робочі зустрічі тощо), отримує від них інформаційно-аналітичні та інші необхідні матеріали.
Заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату, та інші органи за зверненням головного розробника у визначений ним строк беруть участь в опрацюванні та погодженні проекту розпорядження.
Проекти розпоряджень погоджуються шляхом їх візування керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, інших органів, заступниками голови райдержадміністрації. При цьому зазначається посада, ініціали і прізвище особи, яка візує проект розпорядження, а також дата візування.
Проекти розпоряджень голови райдержадміністрації, які розробляються на виконання актів законодавства та доручень Прем’єр-міністра України, погоджуються не пізніше ніж у дводенний строк після їх подання головним розробником.
Якщо заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації та інші органи не висловили своєї позиції щодо проекту розпорядження у визначений головним розробником строк, такий проект вважається погодженим без зауважень.
За результатами погодження проекту розпорядження головним розробником готується довідка про погодження (додаток 1), у якій зазначаються заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату, інші органи, що:
– погодили проект розпорядження без зауважень;
– висловили зауваження та пропозиції, враховані головним розробником;
– висловили зауваження та пропозиції, не враховані головним розробником;
– не висловили своєї позиції щодо проекту розпорядження.
Довідка про погодження може не готуватись у разі, коли проект розпорядження стосується кадрових, організаційних (внутрішніх) питань діяльності райдержадміністрації.
Копії документів погодження проекту розпорядження зберігаються в архівних справах головного розробника.
106. Неврегульовані розбіжності у позиціях заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату, інших органів щодо проекту розпорядження оформляються головним розробником у вигляді протоколу узгодження позицій (додаток 2), який підписує керівник структурного підрозділу райдержадміністрації, її апарату, іншого органу, що є головним розробником.
107. Головний розробник готує пояснювальну записку до проекту розпорядження (додаток 3), що повинна містити необхідні розрахунки, обґрунтування і прогнози соціально-економічних та інших результатів реалізації виданого розпорядження.
До пояснювальної записки у разі потреби можуть додаватися інформаційно-довідкові матеріали (таблиці, графіки тощо).
Головний розробник у пояснювальній записці також зазначає про необхідність оприлюднення розпорядження.
Загальний обсяг пояснювальної записки не повинен перевищувати чотирьох аркушів.
Пояснювальна записка не подається до проектів розпоряджень з кадрових питань, питань внесення змін до складу комісії, робочої групи або з інших організаційних питань.
Подання пояснювальної записки до проектів розпоряджень нормативного характеру, в тому числі регуляторних актів, є обов’язковим.
108. У разі коли проект розпорядження, що готується, тягне за собою зміни або доповнення до інших розпоряджень, такі зміни або доповнення включаються в текст проекту або подаються у вигляді проекту окремого розпорядження одночасно з основним проектом. До таких проектів розпоряджень додається порівняльна таблиця (додаток 4), у якій зазначаються положення (норми) розпорядження, що є чинними, а також пропозиції стосовно викладення їх у новій редакції.
109. У разі проведення публічного обговорення проекту розпорядження головний розробник вносить його разом з довідкою, в якій зазначаються особи, що були залучені до такого обговорення, його результати, а також рішення щодо врахування пропозицій чи обґрунтування їх відхилення в цілому або частково.
110. Проект розпорядження із соціально-економічних питань, як правило, має вступну частину (преамбулу), в якій наводяться результати аналізу стану справ і причини виникнення недоліків у розв’язанні відповідних проблем, визначається мета видання розпорядження.
Нормативні положення та завдання суб’єктам відносин, передбачені у проекті розпорядження, повинні бути конкретними і реальними, спрямованими на досягнення у найкоротший строк визначеної мети та містити у разі потреби перелік виконавців і строки виконання завдань.
У проекті розпорядження можуть передбачатися, у разі потреби, проміжні контрольні строки інформування райдержадміністрації про хід виконання поставлених завдань.
Проекти розпоряджень з питань соціально-економічного розвитку району у разі потреби попередньо обговорюються на засіданнях колегії райдержадміністрації.
111. У разі розроблення проекту розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, головний розробник проводить аналіз його регуляторного впливу відповідно до вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” за Методикою проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року.
Головний розробник разом з проектом розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, подає:
– копію рішення сектору Державної регуляторної служби у Рівненській області про його погодження або копію рішення апеляційної регуляторної комісії про задоволення скарги головного розробника щодо відмови зазначеного органу в погодженні проекту акта разом з аналізом його регуляторного впливу;
– копію повідомлення про оприлюднення проекту.
112. Підготовлений проект розпорядження підписується керівником органу, що є головним розробником, та вноситься голові райдержадміністрації разом з документами, передбаченими пунктами 105 – 111 цього Регламенту.
За дорученням голови райдержадміністрації, його заступників  відповідно до розподілу функціональних повноважень, керівника апарату райдержадміністрації опрацювання внесеного проекту розпорядження проводиться в її апараті та, у разі потреби, здійснюється редагування його тексту.
Строк опрацювання проекту розпорядження в апараті райдержадміністрації не повинен перевищувати 15 робочих днів. У разі потреби зазначений строк може бути продовжено на обґрунтоване прохання посадової особи апарату райдержадміністрації.
113. Проекти розпоряджень підлягають обов’язковій правовій експертизі у відділі юридичного забезпечення та управління персоналом апарату райдержадміністрації.
У разі коли проект розпорядження подано апарату райдержадміністрації з порушенням визначених у цьому розділі вимог, відділ юридичного забезпечення та управління персоналом апарату райдержадміністрації доповідає про це керівнику апарату райдержадміністрації, який у дводенний строк супровідним листом за своїм підписом (додаток 5) повертає головному розробникові проект розпорядження та матеріали до нього.
Відділ юридичного забезпечення та управління персоналом  апарату райдержадміністрації у дводенний термін опрацьовує поданий проект розпорядження, зокрема проводить його правову експертизу, вносить поправки, пов’язані з приведенням проекту розпорядження у відповідність до вимог нормопроектувальної техніки, а також у разі потреби редагує проект розпорядження.
Відділ юридичного забезпечення та управління персоналом апарату райдержадміністрації під час проведення правової експертизи:
– перевіряє проект розпорядження на відповідність Конституції та законам України, іншим актам законодавства;
– оцінює ефективність обраного правового шляху врегулювання проблеми;
– перевіряє проект розпорядження на відповідність вимогам, встановленим цим Регламентом, а також  повноту погодження із заінтересованими органами.
У разі виявлення невідповідності проекту розпорядження чи його окремих положень актам законодавства відділ юридичного забезпечення та управління персоналом апарату райдержадміністрації готує зауваження до такого проекту та повертає його на доопрацювання головному розробнику з відповідними пропозиціями. У разі коли недоліки проекту розпорядження не можуть бути усунені шляхом доопрацювання,  відділ юридичного забезпечення та управління персоналом апарату райдержадміністрації готує висновок (додаток 6).
Проект розпорядження, у тексті якого містяться посилання на нормативно-правові акти, подається для проведення правової експертизи разом з текстами зазначених актів.
114. Якщо під час опрацювання проекту розпорядження виявлено необхідність внесення до нього істотних змін, проект повертається для доопрацювання та повторного погодження.
115. Проект розпорядження візується працівниками апарату райдержадміністрації, які здійснювали його опрацювання.
Проект розпорядження вважається підготовленим, якщо він відповідає чинному законодавству, погоджений і завізований першим заступником голови адміністрації, заступником голови адміністрації, головним розробником, начальником відділу контролю, документообігу та звернень громадян апарату райдержадміністрації, за необхідності начальником відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації, а також керівниками структурних підрозділів, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, підприємств і організацій, які мають відношення до цього питання.
Проекти розпоряджень голови райдержадміністрації обов’язково візуються начальником відділу юридичного забезпечення та управління персоналом апарату райдержадміністрації та керівником апарату райдержадміністрації.
Головний розробник подає у відділ контролю, документообігу та звернень громадян апарату райдержадміністрації проект розпорядження і додатки до нього на паперових та електронних носіях.
116. Підготовлені проекти розпоряджень та довідкові матеріали до них передаються першому заступнику голови адміністрації і після погодження з ним подаються особисто керівниками структурних підрозділів, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, що їх готували, керівнику апарату райдержадміністрації, який підписує додатки і особисто подає проект розпорядження на підпис голові райдержадміністрації або заступнику, який виконує його обов’язки.
Неврегульовані розбіжності щодо проекту розпорядження розглядає заступник голови райдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень, який приймає рішення про врахування або відхилення зауважень.
117. Розпорядження голови райдержадміністрації ненормативного характеру набирають чинності з моменту їх видання, якщо самими розпорядженнями не встановлено більш пізній строк набрання чинності. Розпорядження доводяться до їх виконавців.
Розпорядження голови райдержадміністрації нормативного характеру підлягають державній реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції у Рівненській області згідно з Положенням про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731.
Відділ юридичного забезпечення та управління персоналом  апарату адміністрації під час розгляду проекту розпорядження щодо відповідності його чинному законодавству визначає необхідність державної реєстрації і поряд з візою про погодження, за необхідності, робить відмітку ,,підлягає державній реєстрації”.
Прийнятий нормативно-правовий акт (розпорядження) передається відділом контролю, документообігу та звернень громадян апарату райдержадміністрації у відділ юридичного забезпечення та управління персоналом  апарату райдержадміністрації в оригіналі разом з трьома завіреними копіями та електронним варіантом цього розпорядження для подальшого подання на державну реєстрацію в Головне територіальне управління юстиції у Рівненській області.
Відділ юридичного забезпечення та управління персоналом апарату райдержадміністрації готує супровідний лист до нормативно-правового акта, що подається на державну реєстрацію. Супровідний лист підписується головою райдержадміністрації або його заступниками.
Нормативно-правовий акт (розпорядження) подається на державну реєстрацію у п’ятиденний термін після його видання.
При розсиланні і опублікуванні зареєстрованого нормативно-правового акта зазначення номера і дати державної реєстрації є обов’язковим.
Зміни і доповнення, що вносяться до нормативно-правових актів, підлягають державній реєстрації у такому ж порядку.
119. Розпорядження голови райдержадміністрації нормативного характеру набирають чинності після реєстрації з дня їх оприлюднення, якщо самими актами не встановлено більш пізній строк введення їх у дію.
Розпорядження голови райдержадміністрації, що стосуються прав та обов’язків громадян або мають загальний характер, підлягають оприлюдненню і набирають чинності з дня їх оприлюднення, якщо самими актами не встановлено більш  пізній строк набрання чинності.
Розпорядження голови райдержадміністрації, зазначені в першому та другому абзацах цього пункту, оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України “Про доступ до публічної інформації”.
Додатки до розпоряджень голови райдержадміністрації є невід’ємною частиною таких розпоряджень і підписуються керівником апарату райдержадміністрації.
120. Підписані і зареєстровані розпорядження голови райдержадміністрації після розмноження надсилаються зацікавленим органам, підприємствам, установам та організаціям і посадовим особам згідно з розрахунком розсилання не пізніше як у 3-денний строк.
Нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньо організаційних), видані головою райдержадміністрації, підлягають обов’язковому оприлюдненню невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів з дня затвердження документа.
121. Головний розробник забезпечує відповідно до вимог Закону України,,Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” здійснення відстеження результативності прийнятого розпорядження.
Розпорядження голови райдержадміністрації, видані в межах його повноважень, є обов’язковими для виконання на території району підприємствами, установами, організаціями та громадянами.
123. З розпорядженнями з кадрових питань та з питань дотримання дисципліни і внутрішнього розпорядку відділ юридичного забезпечення та управління персоналом апарату адміністрації ознайомлює під розписку працівників апарату, яких стосуються ці розпорядження.
124. Проекти наказів по апарату з питань відряджень працівників апарату райдержадміністрації готуються відділом юридичного забезпечення та управління персоналом адміністрації і погоджуються з начальником відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райждержадміністрації.

Публічне обговорення проекту розпорядження голови райдержадміністрації

125. Проект розпорядження, який стосується життєвих інтересів широких верств населення району, прав, свобод і законних інтересів громадян, передбачає затвердження районних програм економічного, соціального, культурного розвитку, а також має важливе соціально-економічне значення для його розвитку, може бути винесений для публічного обговорення на будь-якому етапі підготовки шляхом опублікування у друкованих засобах масової інформації або доведений до відома населення в інший спосіб.
126. Рішення про проведення публічного обговорення проекту розпорядження приймає голова райдержадміністрації на підставі пропозиції головного розробника або за власною ініціативою.
127. Пропозиція щодо проведення публічного обговорення проекту розпорядження повинна містити обґрунтування необхідності обговорення та інформацію про джерела фінансування його проведення, стислий зміст, мету та очікувані результати прийняття розпорядження.
Пропозиція підписується головним розробником та візується керівниками заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації чи її апарату або іншими органами.
До пропозиції додаються проект розпорядження, завізований керівником органу, що є головним розробником, та план проведення публічного обговорення.
128. У плані проведення публічного обговорення зазначається:
– які верстви та групи населення повинні взяти участь в обговоренні;
– яких результатів необхідно досягти;
– які заходи передбачено здійснити в ході обговорення;
– строк проведення обговорення.
129. Проект розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, оприлюднюється у порядку та у спосіб, передбаченими статтями 9, 12, 13 і 20 Закону України ,,Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.
130. Організація проведення публічного обговорення покладається на головного розробника.
Головний розробник у строки, встановлені Законом України ,,Про доступ до публічної інформації” подає відділу з питань організаційного  забезпечення та інформаційної діяльності аппарату райдержадміністрації проект розпорядження разом з планом проведення публічного обговорення, обґрунтуванням необхідності його видання та інформацією про контактні телефони і адресу головного розробника.
Публічне громадське обговорення проекту розпорядження проводиться відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996.
131. Пропозиції та зауваження, що надійшли у процесі публічного обговорення проекту розпорядження, розглядаються головним розробником, узагальнюються та враховуються під час доопрацювання проекту.
Доопрацювання проекту розпорядження за результатами обговорення може бути підставою для звернення головного розробника щодо продовження строку внесення такого проекту до райдержадміністрації.

Взаємовідносини райдержадміністрації з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування

132. Взаємовідносини райдержадміністрації з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування здійснюються в установленому законами порядку з метою забезпечення належного виконання покладених на райдержадміністрацію завдань.
Контроль за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади здійснюється відповідно до Порядку контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 березня 1999 року № 339.
133. Райдержадміністрація готує та подає зауваження і пропозиції з питань розвитку району до проектів актів законодавства, які розробляються іншими органами.
З метою врахування громадської думки щодо проекту акта законодавства з питань розвитку району, що надійшов від інших державних органів для погодження райдержадміністрацією, може бути проведене його громадське обговорення.
134. Райдержадміністрація розглядає звернення структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування з питань, які потребують вирішення райдержадміністрацією.
Розгляд усіх питань стосовно вирішення звернень органів місцевого самоврядування та підготовка відповідних матеріалів щодо їх вирішення опрацьовується управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами райдержадміністрації винятково за дорученнями керівництва райдержадміністрації.
135. Структурні підрозділи райдержадміністрації, виконавчі комітети селищної та сільських рад адресують свої звернення з питань, що потребують вирішення Адміністрацією Президента України, Кабінетом Міністрів України, обласною державною адміністрацією, до районної державної адміністрації.
136. Голова райдержадміністрації погоджує рішення про визначення пріоритетів та плани роботи територіальних органів центральних органів виконавчої влади, у тому числі структурних підрозділів територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, що забезпечують реалізацію повноважень інших центральних органів  виконавчої влади  (крім  рішень  про визначення  пріоритетів  та  планів  роботи територіальних органів МВС, Антимонопольного комітету, Держстату, Держфінінспекції в разі їх  утворення). У разі ненадання у встановлений територіальними органами центральних органів виконавчої влади строк пропозицій такі рішення та плани роботи вважаються погодженими.

Додаток 1 Довідка про погодження проекту розпорядження.
Додаток 2 Протокол узгодження позицій щодо проекту розпорядження.
Додаток 3 Пояснювальна записка до проекту розпорядження.
Додаток 4 Порівняльна таблиця до проекту розпорядження.
Додаток 5 Висновок відділу юридичного забезпечення та управління персоналом апарату райдержадміністрації до проекту розпорядження.
Додаток 6 Висновок відділу юридичного забезпечення та управління персоналом апарату райдержадміністрації   за результатами проведення юридичної експертизи проекту розпорядження.
Додаток 7 Пропозиції до плану роботи.